Bestemmingsplan Zuidas-Atrium vastgesteld

Op 1 juli 2015 is het bestemmingsplan Zuidas-Atrium vastgesteld. Het plan voorziet in de uitbreiding van het kantorencomplex Atrium en de realisatie van plintvoorzieningen en conserveert de huidige vergunning voor de parkeergarage. De elf beeldbepalende iepen langs de Parnassusweg (zie foto) zullen ten gevolge van de bouw van de parkeergarage verdwijnen. De Bomenstichting heeft tevergeefs gevraagd de strook grond waarop herplant van iepen zal plaatsvinden de bestemming groen te geven met de functieaanduiding ‘groeiplaats bomen hoofdbomenstructuur’. Dit zou geen geen toegevoegde waarde hebben. Meer informatie.
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan
Raadsvoordracht
Nota van beantwoording
Bekendmaking vaststelling
Bouwenveloppe Atrium (bijlage 1 bestemmingsplan) 19 Mb