Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg

Henriëtte Bosmansstraat 53   1077 XG  Amsterdam

www.irenebuurt.nl

 

 

                                                                                                          Amsterdam, 22 oktober 2004

Geachte buurtbewoner,

 

Zoals u misschien heeft gemerkt, is op 8 september jl. een drietal grote containers op het voetpad naast de Assurantiebeurs geplaatst. Het betreft hier een mobiele, oliegestookte warmtecentrale van Nuon ten behoeve van de verwarming van het nieuwe WTC. Deze installatie, die  luchtverontreiniging en geluidsoverlast kan veroorzaken, is zonder de vereiste bouwvergunning geplaatst. De installatie staat er illegaal, hetgeen door de gemeente en Nuon wordt erkend. Nuon heeft ons toestemming verzocht om de warmtecentrale vanaf 25 oktober a.s. gedurende een week  in gebruik te nemen. In reactie daarop hebben wij onder meer de voorwaarde gesteld dat Nuon voor de buurtbewoners een tekst aanlevert waarin uitleg wordt verschaft. De brief van Nuon treft u hieronder aan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.irenebuurt.nl.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aan:    Bewoners omgeving Prinses Irenestraat

Betreft: Plaatsing en ingebruikname noodketel warmtevoorziening (nieuwbouw) WTC.

 

LS,

 

Nuon Warmte heeft in uw wijk een noodketel voor warmtelevering aan het World Trade Center geplaatst. Door u zo volledig mogelijk te informeren, hopen we dat u in enige mate begrip kan opbrengen voor de ontstane situatie.

 

Vooraf:

Nuon Warmte houdt zich bezig met het op een nuttige en milieuverantwoorde wijze inzetten van restproducten bij verbranding van fossiele brandstoffen, voor de warmtelevering aan zowel complete stadswijken als aan grootverbruikers zoals het World Trade Center te Amsterdam. In Amsterdam gebeurt dat door gebruik te maken van restwarmte van de elektriciteitscentrale Diemen. Restwarmte is de warmte die overblijft bij productie van elektriciteit en normaal worden afgevoerd in het milieu. Deze warmte wordt door ons in een netwerk van leidingen (middels water) naar onze klanten getransporteerd, die het gebruiken om hun woningen of bedrijven mee te verwarmen en voor de warm watervoorziening. Doordat de klant gebruik maakt van stadswarmte in plaats van een conventionele ketel, hoeven er geen extra fossiele brandstoffen verbrand te worden en vindt er minder CO2 uitstoot plaats.

 

Helaas kan vanuit Diemen de levering van stadswarmte niet gegarandeerd plaatsvinden. Er kan niet geleverd worden bij (grootschalig gepland) onderhoud van de centrale of bij storingen. Hierdoor, en door de invloed van de liberalisering van de energiemarkt, wordt deze vorm van warmtelevering financieel onaantrekkelijk voor onze klanten. Om toch stadswarmte te kunnen blijven leveren en hiermee een positieve milieubijdrage te kunnen blijven leveren zal door Nuon in een noodvoorziening voorzien moeten worden die bij uitval van de hoofdbron (Diemen) de warmte gaat leveren. Deze voorziening voor het Zuidas gebied is de energiecentrale van de VU.

Om de warmte van deze energiecentrale af te kunnen nemen, zal een transportnet vanaf de energiecentrale tot aan het bestaande warmtenet in de Beethovenstraat aangelegd moeten worden. Dit tracé loopt deels door de kabel- en leidingen tunnel in de Mahlerlaan. De aanleg van deze tunnel met de daarin behorende kabels en leidingen zal op basis van de huidige planning omstreeks maart/april 2005 gereed zijn.

 

Doordat in de elektriciteitscentrale in Diemen in week 44 gepland noodzakelijk onderhoud gepleegd wordt en de tunnel nog niet gereed is kan er dan geen stadswarmte door Nuon geleverd worden.

Met alle klanten, met uitzondering van WTC, hebben we de afspraak dat we niet altijd in staat zijn warmte te leveren. Alleen voor het WTC is een stop van de centrale een probleem, omdat er geen eigen alternatieve warmtevoorziening is (geen ketels). Om deze reden zag Nuon zich genoodzaakt over te gaan tot het plaatsen van een noodketel welke de warmtelevering tijdelijk zal opvangen en als back-up voorziening zal fungeren zolang de aansluiting naar de VU nog geen feit is.  De ketel zal dus alleen aangaan als er vanuit Diemen niet geleverd kan worden door (gepland) onderhoud of storingen en zal weggehaald worden zo gauw de tunnel gereed is.

Deze noodketel kan gezien worden als een grote CV-ketel welke geplaatst is naast het gebouw van de Assurantiebeurs aan de Prinses Irenestraat te Amsterdam. Deze positie werd bepaald op basis van technische en locatieafhankelijke mogelijkheden waarbij de overlast zoveel mogelijk beperkt zou zijn. Op het terrein van het WTC zelf kon de voorziening niet geplaatst worden omdat de aansluiting op het WTC zich op grote diepte onder de grond bevindt.

 

In het geval dat de stadswarmtelevering vanuit de tijdelijke warmtecentrale ten behoeve van het WTC niet zou kunnen plaatsvinden, zal een situatie ontstaan waarbij de grote klanten met een ongegarandeerde warmteaansluiting in verband met het onvermogen van Nuon om warmte te leveren aan WTC alsnog gaan kiezen voor gasgestookte installaties. Door deze keuze zal het gebied uiteindelijk tot in lengte van jaren geconfronteerd worden met grote gasgestookte installaties die permanent branden en NOx en CO2 uitstoten. Deze permanente situatie staat tegenover de tijdelijke situatie dat de warmtecentrale alleen zal branden in week 44 en voor het resterende deel van de termijn enkel zal draaien indien de hoofdbron uitvalt. Deze situatie duurt voort totdat de  kabel en leidingen tunnel gereed is. Dit is, zoals hierboven reeds aangegeven, naar verwachting maart/april 2005.

 

Ten slotte willen wij er op wijzen dat het gaat om een nutsvoorziening ten behoeve van een (grote) klant, in dit geval WTC, van energie te voorzien en enkel op momenten dat het echt niet anders kan. Als de elektriciteitsvoorziening in een willekeurig woongebied voor langere tijd zou uitvallen, dan zal Nuon ook in dat geval een tijdelijke installatie opstellen in de vorm van een dieselaggregaat om bewoners te voorzien van elektriciteit.

 

Natuurlijk is het vervelend als er in een omgeving een installatie komt te staan waarvan men niet direct de noodzaak in zal zien en men, terecht of onterecht, overlast vreest. Nuon werkt bij al deze activiteiten nauw samen met de (deelraad van uw) gemeente om zo de mogelijke overlast voor haar bewoners te voorkomen of te beperken.

 

Mocht u specifiekere informatie of persoonlijke toelichting wensen dan kan dat via het bestuur van de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg geregeld worden.

 

Mocht het ondanks al onze inspanningen toch zo zijn dat u ernstige overlast (of een calamiteit) ervaart, dan kunt u dat melden op het volgende telefoonnummer: 0800-0513 (24 uur per dag kosteloos).

 

Wij hopen dat met het verspreiden van deze brief duidelijkheid en begrip voor deze tijdelijke situatie is ontstaan, en mocht die er zijn, uw ongerustheid is weggenomen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Kwafie Jansen

Nuon Warmte