sector
Beheer

behandelend ambtenaar S.C.M. Bijl

telefoon
(020) 5464.254

kenmerk

uw brief

registratienummer ZuiderAmstel

onderwerp
dank u wel/nieuwe opzet

                      Aan geadresseerde:

 

stadsdeel ZuiderAmstel
President Kennedyplantsoen 1-3
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam telefoon 020 - 5 464 464 fax 020 - 5 464 365

Amsterdam, juli 2006.

Geachte heer/mevrouw,

In de afgelopen jaren bent u betrokken geweest bij de buurtschouw 'Kijk op je Wijk'. Wellicht heeft u zelfs meegelopen, dan wel meldingen doorgegeven. Met stadsdeel heeft de schouwen een aantal jaren gehouden en veel bewoners zijn actief betrokken geweest. Daarvoor mijn dank!

Dankzij "Kijk op je Wijk" weten veel bewoners het stadsdeel te vinden voor het doorgeven van klachten en meldingen in de openbare ruimte. Het stadsdeel is altijd bezig om nieuwe impulsen te geven aan de dienstverlening. Zo ook met betrekking tot de buurtschouwen en het beheer van de openbare ruimte.

Wat gaan we doen
ZuiderAmstel wil, in samenwerking met de buurtregisseurs van politie, een keer per jaar een bewonersbijeenkomst organiseren per buurt. In totaal zijn er elf buurten in het stadsdeel. In het najaar wordt er gestart met twee bijeenkomsten. Onderwerp van de bijeenkomst is de leefbaarheid en wijkveiligheid in uw directe woonomgeving.

Serviceploeg
U bent gewend een vast aanspreekpunt te hebben binnen het stadsdeel: het hoofd wijkbeheer. Ook dit gaat veranderen. Met ingang van 1 juli heeft het stadsdeel een Serviceploeg ingesteld die alle kleine zaken in de openbare ruimte voor zijn rekening neemt. Al uw meldingen of klachten kunt u telefonisch doorgeven aan vaste medewerkers op een telefoonnummer: 5464.514. De functie van hoofd wijkbeheer komt hiermee te vervallen. Leo Schulp, Piet Koffijberg en Ed Helder hebben dit werk vele jaren met grote inzet gedaan. Binnen andere functies in het stadsdeel blijven zij een bijdrage leveren aan de dienstverlening.

Digitaal
Om het u nog gemakkelijker te maken, wordt er een digitaal meldingsformulier ontwikkeld. Naar verwachting zal dit formulier in het najaar gereed zijn en kunt u uw meldingen ook via www.zuideramstel.amsterdam.nl naar ons sturen.

"Ik wil zelf wel iets doen in de openbare ruimte!"
Wellicht wilt u in uw eigen buurt of straat, alleen of met uw buren, wat actiever aan de slag. Bijvoorbeeld een gezamenlijke schoonmaakactie of het onderhouden van een stukje groen. Hiervoor kunt u terecht bij de coördinator bewonersparticipatie, Marlies Pennings. Zij is te bereiken op telefoonnummer 5464.307 of 5464.281 en zal u graag met raad en daad terzijde staan.
Informatie over de komende bijeenkomsten met het stadsdeel en de buurtregisseur vindt u in de stadsdeeladvertentie in het Amsterdams Stadsblad en op www.zuideramstel.amsterdam.nl.

Ik hoop dat u ook de komende tijd een actieve bijdrage blijft leveren aan de leefbaarheid van ZuiderAmstel. Als blijk van waardering voor uw inspanningen in de afgelopen jaren, ontvangt u bijgaand twee vrijkaartjes voor het tropische zwemparadijs van ZuiderAmstel, het De Mirandabad.

Met vriendelijke groet,

Erik Koldenhof
Stadsdeelwethouder Openbare Ruimte