naar pag. 2
briefvisie1-1.jpg
Bewonersvereniging Beethovenstraat/
Parnassusweg
T.a.v mevrouw J.E. Shaya en mevrouw J.D.M.
Meurs
H. Bosmansstraat 53
1077 XG Amsterdam
telefoon
020-6214159
telefax
020-6214190
ons kenmerk
2003-171/pmb-rs
uw brief van                                        bijlage(n)
geen
kamer
Flexkantoor 5e etage
onderdeel
Projectmanagementbureau
informatie bij
R. Stijkel
Datum
10 oktober 2003
Onderwerp
Visie Noordzone
Geachte mevrouw Shaya en mevrouw Meurs,
Op 18 juni jl. heeft het Projectmanagementbureau en de dienst Ruimtelijke Ordening aan vertegenwoordigers van de bewonersvereniging Beethovenstraat/ Parnassusweg een toelichting gegeven over de gemeentelijke visie op de ontwikkeling van de noordzone van de Zuidas. Uit deze bijeenkomst is gebleken dat de buurt behoefte heeft aan informatie over de concept-Visie Noordzone en zo vroeg mogelijk bij de planvorming betrokken wil worden. Daarnaast zijn kritische kanttekeningen bij onderdelen van deze Visie geplaatst. In deze brief wordt in eerste instantie ingegaan op het proces rondom de concept-visie Noordzone, mede in relatie tot de concept-Visie 2004. Vervolgens wil ik op een aantal inhoudelijke opmerkingen ingaan, die tijdens de bijeenkomst met u zijn besproken.
Masterplan Zuidas
De gemeenteraad van Amsterdam heeft middels het vaststellen van het Masterplan Zuidas
(1998), de Zuidas aangewezen als deel van de stad waar de komende jaren een intensivering
van de bebouwing zal plaatsvinden. Het projectbureau Zuidas heeft de opdracht gekregen het
plangebied zoals door de gemeenteraad is vastgelegd te ontwikkelen tot een stedelijk centrum
met dichte bebouwing. Een onderdeel van de plannen betreft de intensivering van de
Noordzone.
Concept-Visie Noordzone en concept-Visie 2004
De concept-Visie Noordzone is een integraal onderdeel van de concept-Visie 2004 voor de gehele Zuidas, waarin de concept-Visie Noordzone als bouwsteen wordt opgenomen. De concept-Visie 2004 wordt door de gemeente momenteel opgesteld en zal naar verwachting eind 2003 zijn afgerond. Naar verwachting vindt begin 2004 consultatie over de concept-Visie 2004 plaats, wat uiteindelijk tot een bestuurlijk besluit leidt. Tijdens de consultatie zal er opnieuw gelegenheid zijn de concept-Visie Noordzone te bespreken.
Om de buurt beter aan te haken op de gemeentelijke plannen is het Projectbureau Zuidas van plan, om naast de reguliere overleggen zoals het 3PO, vaker te overleggen met maatschappelijke instanties in de buurt, zoals bijvoorbeeld school- en kerkbesturen. Ook wordt binnenkort een bijeenkomst georganiseerd met de bedrijven in het plangebied om hen te informeren over de concept-Visie Noordzone.
ProjectManagementbureau i.o.v. Projectbureau Amsterdam Zuidas Postbus 1269 1000 BG Amsterdam 9 Telefoon (020) 621 41 44 Telefax (020) 621 41 90