Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg     buurtstencil mei 2006    

Geachte buurtbewoner(s),

De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg is de vereniging van buurtbewoners die zich inzet voor behoud en verbetering van het leefklimaat in de buurt begrensd door het Beatrixpark, het Zuider Amstelkanaal, de Dirk Schäferstraat en de Strawinskylaan. De vereniging is alert op de gevolgen van de grootschalige kantoorontwikkeling in de buurt en spant zich in het bijzondere woonklimaat te behouden. In dit stencil en via de website: www.irenebuurt.nl krijgt u informatie over de laatste ontwikkelingen in de buurt.

Agenda voor de jaarvergadering 2006 op maandag 22 mei in de kerkzaal van de Thomaskerk, Prinses Irenestraat. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.
•  Opening
•  Ingekomen stukken
•  Notulen jaarvergadering 2005
•  Jaarcijfers 2005 (deze worden ter vergadering uitgereikt)
•  Mondelinge toelichting door het bestuur en de kascommissie
•  Goedkeuring jaarrekening 2005
•  Beleid en décharge bestuur over 2005
•  Benoeming kascommissie t.b.v. rekening 2006. Conform artikel 14 lid 3 sub b van de statuten treden de heren S. Follender Grossfeld en B. Ebbinge af. Zij zijn herkiesbaar. Gevraagd wordt in te stemmen met hun benoeming
•  Begroting 2006 (deze is ter vergadering beschikbaar)
•  Contributie 2006: de contributie voor onze Vereniging bedraagt € 15, - per jaar. Een hogere bijdrage dan de minimale contributie blijft altijd welkom
•  Vaststelling van de begroting
•  Bestuurssamenstelling: het bestuur bestaat uit de heren T. Eernstman, J. Keij en D. van Mourik (penningmeester) en de dames N. van Gelder, L. Meurs, S. Risseeuw en J. Shaya (voorzitter)
De heer Keij heeft aangekondigd per 2006 af te treden. De overige bestuursleden zijn herbenoembaar. Het bestuur moet uit een oneven aantal van tenminste 3 leden bestaan (art. 10 sub 1 statuten). In de praktijk bestaat het bestuur uit 7 leden
•  Herbenoeming: gevraagd wordt in te stemmen met de herbenoeming van de dames N. van Gelder, L. Meurs, S. Risseeuw en J. Shaya en de heren T. Eernstman en D. van Mourik
•  Een zevende bestuurslid wordt nog gezocht. Twee of meer leden van de Vereniging (art. 10 lid 2 statuten) kunnen tot de derde werkdag voor de jaarvergadering kandidaten voordragen. Op het moment van verschijnen van dit stencil is er nog geen kandidaat bekend.
•  Mondeling verslag diverse activiteiten van het bestuur, waaronder het parkeren
•  Rondvraag en sluiting (ca 21.30 uur). Na afloop is er gelegenheid tot een drankje.

Voetbaltoernooi
Op zondag 9 juli wordt het jaarlijkse buurtvoetbal toernooi gehouden op het voetbalveld aan het einde van de Minervalaan. De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en duren tot 16.00 uur. In de belangrijkste wedstrijden speelt de jeugd tegen de ouderen dus trek uw sportschoenen aan! Natuurlijk bent u ook van harte welkom als u niet speelt en alleen voor de gezelligheid komt of om de voetballer aan te moedigen. Om circa 1.600 uur begint de buurtborrel waarbij we vragen of de buurtbewoners zelf een hapje en een drankje willen meebrengen. Als er buurtbewoners zijn met een partytent dan vernemen wij graag. Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij Jelle Keij, tel: 06 2500 7878 of jelle@keij.nl

Notulen van de Jaarvergadering 2005 van de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
De jaarvergadering 2005 werd gehouden in de Thomaskerk (Prinses Irenestraat te Amsterdam) op dinsdag 1 maart 2005 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Aanwezig 47 leden. Van het bestuur waren aanwezig: Jacqueline Shaya (voorzitter), Tjeerd Eernstman, Nicole van Gelder, August Gijswijt (notulen), Jelle Keij, en Lieneke Meurs. Penningmeester Helma Heij was verhinderd.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt eenieder.
2. Ingekomen stukken
Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer en mevrouw Overbosch - Petit. Ook de heren Noordervliet en Willems hebben zich afgemeld.
3. Notulen jaarvergadering 2004
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. De heer Wichers Hoeth stelt dat zijn opmerkingen over de rechtszaak op 1 april 2004 inzake het parkeren onder punt 7a geen kritiek inhield op onze advocaat. De notulen worden dienovereenkomstig gewijzigd.
4. Jaarcijfers 2004
De jaarcijfers waren ter vergadering beschikbaar. De jaarcijfers zijn ook te raadplegen op de website van de vereniging: www.irenebuurt.nl
Toelichting bij de staat van baten en lasten 2004
In 2004 is aan juridisch advies minder uitgegeven dan begroot. Omdat de rechtszaken langer doorlopen dan voorzien, zullen de kosten verder oplopen. De bijdragen van buurtbewoners zijn hoger uitgevallen dan begroot. Het bestuur is verheugd over de brede steun.
Verslag kascommissie
De kascommissie (de heren Estourgie en Woudstra) heeft de financiële stukken over 2004 goedgekeurd. De huidige kascommissie treedt af. De voorzitter uit haar dankbaarheid voor het vele werk dat zij jarenlang hebben verzet en overhandigt bloemen. De vergadering keurt de jaarrekening goed en verleent het bestuur decharge. De vergadering stemt in met de benoeming van de heren Follender Grossfeld en Ebbinge als kascommissie 2005.
5. Begroting 2005
Desgevraagd geeft het bestuur aan dat de hoogte van de contributie blijft gehandhaafd op € 15 per jaar. De kaspositie van de vereniging is bevredigend, maar ook in 2005 zullen de kosten van juridisch advies hoog zijn. De vergadering stelt de begroting vast.
6. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit Nicole van Gelder, Helma Heij (penningmeester), Lieneke Meurs (secretaris). Jacqueline Shaya (voorzitter), Tjeerd Eernstman, August Gijswijt en Jelle Keij. De bestuursleden Gijswijt, Heij en Keij treden af. Met instemming van de vergadering wordt Dik van Mourik benoemd als penningmeester en Sandra Risseeuw als bestuurslid. De heer Keij blijft nog een jaar aan als bestuurslid, in verband met zijn inspanningen voor het jubileum (50-jarig bestaan van de buurt).
7. Mondeling verslag diverse activiteiten van het bestuur
Parkeren
Bestuurslid Eernstman brengt verslag uit. Het conflict met de gemeente over het parkeerprobleem is juridisch steeds ingewikkelder geworden. In de civiele zaak heeft de rechter op 6 oktober 2004 uitspraak gedaan en onze eis om het systeem van integraal belanghebbenden (IBP) parkeren overeind te houden afgewezen (IBP = alle bewoners met auto's hebben recht op een of twee parkeervergunningen). Wel heeft de rechter uitgesproken dat de gemeente gehouden is aan de garantie om ervoor te zorgen dat de buurt geen parkeeroverlast ondervindt van het WTC en de Zuidas. Echter heeft eiser niet aangetoond dat die overlast na invoering van het nieuwe systeem met vergunningen en parkeermeters zal toenemen. De gemeente besloot daarop het oude systeem tot 1 april 2005 te handhaven. Op 25 november 2004 heeft de gemeente een nieuwe parkeerverordening vastgesteld met daarin een menukaart die de deelraden meer vrijheid moet geven een eigen parkeerbeleid te voeren. In de menukaart staat dat IHB wordt afgeschaft, behalve in enkele oude dorpskernen en in de Irenebuurt zolang de zaak onder de rechter is. Onze advocaat de heer Levelt ziet in het vonnis van de rechter aanknopingspunten voor hoger beroep. De vereniging zal een beroepsprocedure aanhangig maken bij het Gerechtshof van Amsterdam. De twee jaar geleden aangespannen zaak bij de bestuursrechter loopt nog steeds. Indien nodig zal de vereniging korte gedingen aanspannen. Ons voorstel aan de gemeente om eens mondeling van gedachten te wisselen is afgewezen. Eernstman verwacht niet veel steun voor ons standpunt van de politieke partijen in Amsterdam. Maar al ons werk heeft tot uitstel van invoering van een nieuw parkeerstelsel geleid van drie jaar. Het tarief is momenteel € 130 per jaar. De juridische kosten bedragen tot zover ongeveer € 20.000.
Het bestuur is overigens van oordeel dat een in Amsterdam normaal tarief voor eventueel IPB geaccepteerd zal moeten worden. In de discussie wordt onder meer ingegaan op de motieven van de lokale overheid. Het financiële argument weegt zwaar. De deelraad krijgt 25% van de opbrengsten van het parkeersysteem. IPB zal minder opbrengen dan een systeem met parkeermeters. De gemeente wil ook een parkeergarage financieren in de Rivierenbuurt. De voorzitter vraagt de leden om zelf contact te zoeken met leden van gemeenteraad en deelraad en ook anderszins maximaal druk uit te oefenen.
Ontwikkelingen Zuidas
Het verslag is voor dit agendapunt beknopt gehouden. De plannen veranderen permanent. Het bestuur constateert dat de Zuidas in postzegelplannetjes wordt opgedeeld. De algemene tendens is om bouwvolumes te maximaliseren om opbrengsten voor gemeente te maximaliseren. Vanzelfsprekend staat dit op gespannen voet met kwaliteit in termen van stedenbouw en planologische uitwerking van de Zuidas op de omgeving (aanzuiging verkeer; beperkte capaciteit wegenstelsel). Voor de Fred Roeskestraat komt een apart conceptbestemmingsplan. Woonblokken van dertig en zestig meter hoog. Langs de Prinses Irenestraat komt mogelijk een kanaal (mede voor waterberging). Niet zonder meer een slecht idee voor de Irenebuurt. Een brief van het bestuur over de geluidhinder van de A10 is na negen maanden nog niet beantwoord. Een klacht is ingediend bij de ombudsman.
Prinses Irenebuurt bestaat 50 jaar in voorjaar 2005
De (voorspoedige) stand van zaken wordt weergegeven.
8. Rondvraag
Er zijn enkele vragen over de Beethovenstraat: aanleg voetgangersoversteekplaatsen, te snel rijden. Er is briefwisseling en persoonlijk contact met de buurtregisseur hierover. Over het harde rijden is een brief naar het stadsdeel gestuurd.
9. Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering

Festiviteiten
Het jaar 2005 stond in het teken van festiviteiten om het 50-jarig bestaan van de Prinses Irenebuurt en het 25-jarig bestaan van onze vereniging. Het begon met een nieuwjaarsborrel in januari 2005 en werd gevolgd door een geslaagde architectuurwandeling met cakeproeverij in mei, een groots feest voor jong en oud in juni, een borrel en receptie op 12 november. Het jubileumjaar werd afgesloten met een druk bezochte nieuwjaarsborrel in januari 2006, het begin van een nieuwe traditie.

Reclame
De vereniging kijkt niet naar mooi of lelijk, want smaken kunnen verschillen. De vereniging wil wel dat gemeente en bedrijven zich houden aan de door de gemeente democratisch vastgestelde normen voor reclame uitingen, te weten: voor de Zuidas dienen de uitingen ingetogen in chique te zijn. Tegen deze achtergrond kwam de vereniging verschillende malen in actie om reclame-uitingen in de buurt en op de Zuidas te voorkomen of te laten verwijderen. Helaas is het nog steeds niet gelukt om de ABNAmro te bewegen de kolossale zeilboten van de gevel te laten verwijderen, terwijl dit toch alles behalve een 'ingetogen en chique' aanblik geeft. Het stadsdeel heeft inmiddels specifiekere beleidsregels reclame vastgesteld, waarop wij tevoren commentaar hebben ingediend. Wij hopen dat het stadsdeel nu de juiste instrumenten heeft om handhavend op te treden. Nog meer hopen wij dat Zuidas bedrijven ook zelf willen meewerken om van de Zuidas één geheel te maken zodat de som der delen meer wordt dan het elk voor zich aan de horizon verschijnen.

Lijn 5 en de Strawinskylaan
In november 2005 nam de gemeenteraad tegen de zin van de wethouder Verkeer het besluit om tramlijn 5 ook na de komst van de Noord-Zuidlijn door te laten rijden naar Amstelveen. Als traject werd de Strawinskylaan aangewezen. In een snelle lobby met de Fietsersbond en een aantal scholen wist de vereniging te voorkomen dat dit voornemen aangegrepen zou worden om de Strawinskylaan daarvoor af te graven. Nadien vond nog bliksemoverleg met ambtenaren van de gemeente plaats omdat men voor de uitwerking meteen maar even ruimte voor de verplaatsing van de Atriumparkeergarage heeft geclaimd op de kavel van voorheen Nauta Dutilh aan de Prinses Irenestraat.

Ontwerpbestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving
Begin januari 2006 maakte de vereniging gebruik van de mogelijkheid mondeling een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan voor onze buurt. Behalve wat kleinere maar niet onbelangrijke punten aangaande parkeren op eigen oprit en wandelen op wandelpaden gaat het hier vooral om de wijziging van bestemming van de Publiciskavel in bestemming hotel en het mogelijk maken van de uitbreiding van het Spinozalyceum. Het bestemmingsplan zal naar verwachting snel worden vastgesteld als het nieuwe stadsdeelcollege (dagelijks bestuur) bekend is.

Bomen Fred. Roeskestraat
Op de kavel aan de Fred. Roeskestraat tussen de British School en de Geert Groote school is door de gemeente zelf een kapvergunning aangevraagd voor 74 bomen. Men wil het terrein bouwrijp maken voor nog niet goedgekeurde projectontwikkeling. In overleg met de gemeente is ons toegezegd dat men vooralsnog alleen zal kappen wat nodig is voor de sloop van de nog aanwezige gebouwen.

Parkeren
Het beroep bij de Raad van State is inmiddels ingediend.

Handige adressen en telefoonnummers

  • De buurtregisseur Michael Zwart kunt u bereiken via het normale politie nummer: 0900 - 8844
  • Ed Helder, hoofd wijkbeheer Prinses Irenebuurt/Zuidas, is te bereiken via tel. 020-5464526
  • Voor grof vuil kunt u bellen met 020 5464399 en de milieupolitie heeft nummer 020-5464395
  • U kunt alles nalezen op www.irenebuurt .nl en met 1 klik op de muis kunt u ons rechtstreeks bereiken met al uw vragen of opmerkingen.