Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
                                                      Henriette Bosmansstraat 53, 1077 XG  Amsterdam
                                                           Postbank 4459928 / www.irenebuurt.nl
                                                                      
           
                                                                                                             Amsterdam, december 2007

Geachte buurtbewoner(s),

De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg (VBP) is de vereniging van buurtbewoners die zich inzet voor behoud en verbetering van het leefklimaat in de buurt begrensd door het Beatrixpark, het Zuider Amstelkanaal, de Dirk Schäferstraat en de Strawinskylaan. De vereniging is alert op de negatieve gevolgen van de grootschalige kantoorontwikkeling in de buurt. Met dit stencil en via de website www.irenebuurt.nl informeren wij u over de laatste ontwikkelingen in de buurt. De visie en missie van de VBP zijn te vinden op onze website.

Nieuwjaarsborrel 17 januari 2008
Reserveer nu alvast donderdag 17 januari 2008. Het bestuur nodigt u dan graag uit voor de inmiddels traditionele nieuwjaarsborrel van 19.30 tot ca 21.30 uur. Zoals altijd worden we ook dan weer gastvrij ontvangen bij Sushi Time, ingang ‘oude’ WTC, roltrap op en dan linksaf. Consumpties zijn - als altijd - voor eigen rekening.

Parkeren, zaak nog onder de rechter
Sinds begin dit jaar wachten we op een uitspraak van de Hoge Raad. Deze moet oordelen over de vraag of het besluit van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State om onze zaak door te verwijzen naar de belastingrechter wel juist was. In het vonnis van 3 januari 2007 oordeelde de Raad van State dat zij zelf niet bevoegd is in ons geschil en zij stuurde ons beroepschrift door naar de belastingkamer van het Gerechtshof Amsterdam, die toen op haar beurt oordeelde ook niet bevoegd te zijn. De Hoge Raad moet nu uitmaken wie er gelijk heeft.

Op 12 juni 2007 stelde het dagelijks Bestuur van Zuideramstel een nieuw Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2007 vast. Hierin handhaaft het stadsdeel haar besluit tot invoering van betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt (met het door haar voorgestelde lage tarief), zodat wij opnieuw, via Wieringa Advocaten, bezwaar hebben gemaakt.
Meer informatie vindt u op onze website www.irenebuurt.nl

Thunderdome
In de nacht van 15 op 16 december 2007 vindt als de aangevraagde vergunning wordt verleend in de RAI het nachtelijk dance-event Thunderdome plaats van 22.00 tot 07.00 uur. Met nog vers in de herinnering de overlast van het laatste nachtfeest in de RAI heeft de Vereniging aangedrongen op aanvullende maatregelen om de geluidsoverlast van dit evenement te beperken en een effectieve handhaving van deze maatregelen. De Vereniging heeft er tevens op aangedrongen dat er niet alleen een bewonersbrief met vermelding van klachtennummers wordt verspreid in de Rivierenbuurt, maar ook in de Prinses Irenebuurt.
 
Project Beethoven (Zuidas)
Op 4 april 2007 is het definitieve Uitvoeringsbesluit Beethoven vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis hiervan wordt gewerkt aan richtlijnen voor de uitvoering (openbare ruimte en gebouwontwerpen). De VBP participeert met de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark in een overleg met het ProjectManagement Bureau van de centrale stad dat in opdracht van Projectbureau Zuidas verantwoordelijk is voor dit project. In dit overleg wordt gesproken over de voortgang van de planuitwerking en de ruimtelijke visie. Inmiddels is aan de orde geweest dat

Het wachten is op een voorstel van landschapsarchitect Bart Brands voor de openbare ruimte.
En verder:
Voor Akzo Nobel is inmiddels door Bureau A een begin gemaakt met het gebouwontwerp.
Voor het particulier museum van de heer Mulder maakt architect Wiel Arets in overleg met ING als projectontwikkelaar een ontwerp. Beide gebouwen komen aan de zuidzijde van het gebied.

Het ProjectManagement Bureau voert afzonderlijk overleg met vertegenwoordigers van de Princesseflat over de meer praktische aspecten, zoals wanneer welke ingrepen voor de deur te verwachten zijn.

OSIB/ CitizenM hotel
De bestemming van het voormalige “Publicis” gebouw verhit de gemoederen in de buurt.
Een korte terugblik (de achterliggende stukken vindt u onder archief op onze website).

De oorspronkelijk voorliggende plannen voor een kantoorgebouw met o.a. eerst een ontwerp van Wiel Arets zijn door het stadsdeel afgewezen. In 2003 is het stadsdeel de procedure rond een nieuw bestemmingsplan begonnen, waarin naast vele andere zaken ook de bestemmingswijziging van deze kavel geregeld zou worden.

De VBP heeft altijd een woon- in plaats van een kantoorbestemming bepleit, zoals dat nog tot 2005 in het conceptplan stond. Van het stadsdeelbestuur kregen wij ook de indruk dat het in gesprek was met de eigenaar over de mogelijkheid woningen te creëren.
Van de zijde van het stadsdeel is overigens wel herhaaldelijkgezegd dat een eigenaar ook rechten heeft en dat een nieuwe bestemming niet zomaar vrijelijk door de overheid opgelegd kan worden. In gewone taal: omdat het Publicis gebouw al een kantoorbestemming had kan het stadsdeel geen woningbouw afdwingen.

De VBP heeft op 6 april 2005 een zienswijze met betrekking tot het toen voorliggende plan voor een kantoorgebouw ingediend en op 12 december 2005 een zienswijze bij de gewijzigde bouwaanvraag voor een logiesgebouw.
In de loop van 2005 is het plan voor een hotel opgekomen.
Op 13 december 2005 is dit eerste plan voor een hotel door het stadsdeelbestuur afgewezen.

Vervolgens is er overleg geweest tussen het stadsdeel en de bewoners van de Pentaflat en enkele andere omliggende VVE’s. Uit dat overleg is gekomen dat de bedreigde tussentuin en vooral de rij bomen aldaar in een nieuw plan gespaard zouden blijven.
De volgende bouwaanvraag toonde dit ook door op te schuiven naar de Prinses Irenestraat.

Omdat de vereniging met het oog op de sociale veiligheid voorstander is van het verlevendigen van de strook tussen de Prinses Irenestraat en het NS station heeft de VBP in januari 2006  bij de zienswijze bij het ontwerp bestemmingsplan als second best oplossing ingestemd met de bestemmingswijziging naar hotel, onder handhaving van haar voorkeur voor woningen.
Het is vervolgens de taak van het stadsdeel de bouwaanvraag te beoordelen op technische uitwerking en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Over de parkeerproblemen en de verkeerssituatie op de Beethovenstraat die ook bij dit project van belang zijn, lopen diverse lijnen naar het stadsdeel en de centrale stad (projecten veiligheid en leefbaarheid, Zuidas Beethovenkavel).

Nu meer bekend is over de hotelketen die gaat komen hebben onder anderen de bewoners van de Pentaflat en de Princesseflat een bezwaarschrift ingediend tegen de bouwvergunning eerste fase. De VBP heeft dit zelf niet gedaan daar zij met de bestemming hotel op zich heeft ingestemd en de discussie zich nu meer toespitst op het soort hotel dat komen gaat.
 
Ook hebben enkele bewoners en de Pentaflat bezwaar gemaakt tegen het afgeven van een sloopvergunning van het gebouw. De Pentaflat heeft bij de rechter tevens een voorlopige voorziening aangevraagd, welke inmiddels is afgewezen.
De Pentaflat heeft ook een bezwaarschrift ingediend tegen de bouwvergunning tweede fase.
De eerdere bezwaarschriften zijn inmiddels in hoorzittingen bij de stadsdeelcommissie aan de orde geweest. Uitspraken heeft het dagelijks bestuur evenwel nog niet gedaan.

In een overleg tussen de bewoners en stadsdeelvoorzitter Adema heeft deze toegezegd een voorstel te zullen maken voor gedragsregels betreffende de openbare orde, parkeren en de handhaving van die regels. Hij verwacht dat er een convenant met de hotel directie valt te sluiten, waar de bewoners bij worden betrokken.

De VBP en de direct betrokken omwonenden houden verder contact over deze zaak.

Visie Zuidas 2007
Over de verdere ontwikkeling van de Zuidas en het onderbrengen van de verantwoordelijkheid daarvoor bij een (private) Zuidasonderneming NV Zuidas heeft de gemeenteraad van Amsterdam eind 2006 en in januari 2007 uitvoerig gesproken. Als basis voor de juridische overeenkomsten tussen alle partijen en de prospectus voor de uitgifte van aandelen zoals de bedoeling is, dient door de gemeenteraad in elk geval nog vastgesteld te worden de Visie 2007, zeg maar de opvolger van het Masterplan Zuidas uit 1998. Inmiddels is er een vierde concept versie beschikbaar, die uiteindelijk door de gemeenteraad met inspraakmogelijkheid bij de desbetreffende commissie behandeld zal worden.
Op 12 december aanstaande is er over deze Visie van 15.30 uur tot 19.30 uur een informatiemarkt in het Auditorium van het WTC. Tussen 17.00 uur en 18.00 uur kan er aan verschillende lezingen worden deelgenomen.
Op 19 december organiseert het Bewonersplatform Zuidas samen met het stadsdeelbestuur een informatieve avond voor bewoners in de omgeving van de Zuidas. De wethouders van stadsdeel Zuideramstel zullen een beknopte uitleg geven over de Zuidasplannen. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen, welke in principe ook zullen worden beantwoord. Toegang gratis. Zaal open om 19.00 uur. Aanvang programma 19.30 uur. In de raadszaal van het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedyplantsoen 1.
Verder is ons ter ore gekomen dat de NV de grootstedelijke grens van zijn territorium wilde laten oprukken tot de tuinen van de villa’s op de kop van de Minervalaan, maar dat een stadsdeelambtenaar dat voorkomen heeft. De bestemmingsplangrens van onze buurt loopt immers door het midden van de Prinses Irenestraat. Waakzaamheid blijft dus geboden.

Freshfield
Veel bewoners in de Prinses Irenebuurt hebben (over)last gehad van de airco van Freshfield. Door interventie van de Vereniging is bereikt dat de airco in elk geval niet langer tussen 23.00 en 08.00 uur aanstaat, zodat de nachtrust weer kan worden hervat.

Spinozalyceum
Deze zomer zijn op het schoolplein noodlokalen geplaatst in verband  met renovatie en nieuwbouw van het Spinozalyceum. Meer informatie is – binnenkort – te verwachten op de website: www.spinozalyceum.nl

Prinses Irenestraat 59
In het voormalig Nauta Dutilhgebouw zijn met ingang van het schooljaar 2007 – 2008 (september) de Hotelschool, de Amsterdam International Community School ( 4-19jarigen) en Skon kinderopvang voor 0-4jarigen en 4-12jarigen van start gegaan. Voordeel van deze ontwikkeling is dat dit (kleinschalige) kantoorgebouw voorlopig geen plaats hoeft te maken voor de gracht plannen van de Zuidas-bouwers. Nadeel is de parkeer- en verkeerschaos die halers en brengers iedere morgen en middag in onze woonstraten veroorzaken. Iedere dag staan de stoepen vol geparkeerd en sommige buurtbewoners kunnen zelfs hun garage of huisdeur niet bereiken. De VPB zal de school vragen maatregelen te treffen.

Fred. Roeskestraat (Zuidas)
Het is de VBP op dit moment niet bekend waarom de ontwikkelingen na het slopen van het ROC-ASA-schoolgebouw stil liggen.
De start van de bouw staat op de informatiepanelen gepland voor 2009.

Hondenpoep
Onlangs heeft het stadsdeel huis aan huis een folder verspreid over honden in Zuideramstel. Daarin is duidelijk bekend gemaakt dat er in geheel Amsterdam sinds eind 2006 een opruimplicht bestaat voor hondenpoep. Niettemin treffen wij nog vaak in onze buurt hondenpoep op de stoep aan. Graag willen wij alle bewoners vragen hondenuitlaters erop te attenderen dat opruimen echt moet.

Contributie 2008
De contributie voor onze Vereniging bedraagt  € 15, - per jaar.
Velen van u hebben ons de afgelopen jaren gesteund met extra bijdragen voor het voeren van met name de parkeerprocedures, waarvoor onze dank. Op dit moment weten we nog niet wat de uitspraak van de Hoge Raad zal zijn. We kunnen dus nog niet aangeven of we weer een beroep op uw vrijgevigheid moeten doen. We nodigen u echter wel uit in elk geval alvast de reguliere contributie voor 2008 over te maken op Postbank girorekeningnummer 4459928. Een hogere bijdrage blijft altijd welkom.