Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg

                                                                              VOORAANKONDIGING

          
                                      Voor de jaarvergadering 2009 op 24 maart 2009 van 20.00 uur tot ca 21.30 uur

                                                       in de kerkzaal van de Thomaskerk, Prinses Irenestraat

                                                                                                                                                 Amsterdam,  maart 2009 
Geachte bewoners,

Hierbij nodig ik u alvast uit voor de Jaarvergadering 2009 van de Vereniging.
Zie voor een beknopte toelichting de achterzijde van deze brief.
U ontvangt een paar dagen voor de vergadering een regulier stencil met meer informatie.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening, ingekomen en uitgegane stukken
 2. Notulen jaarvergadering 2008
 3. Jaarcijfers 2008
 4. Begroting 2009 en contributie 2000 (z.o.z)
 5. Bestuurssamenstelling
  1. Oproep nieuw bestuurslid  (z.o.z)
 6. Parkeren
 7. Mondeling verslag diverse activiteiten van het bestuur
 8. Rondvraag en sluiting
 9. Herontwikkeling Strawinskylaan en omgeving
  De afgelopen periode heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het gezamenlijk optrekken omtrent de herontwikkeling van de Strawinskylaan. Een plan dat een grote bedreiging is voor de kwaliteit van onze buurt. Medebewoner architect Esmée Lindenbergh zal u een uitwerking van de plannen voor de buurt laten zien.

Komt allen!

Namens het bestuur, Jacqueline Shaya, voorzitter                                                                 

________________________________________________________________________________________

K O R T E  T O E L I C H T I N G

Parkeren
De Hoge Raad heeft onlangs besloten dat onze zaak grotendeels onder de belastingrechter valt. Inmiddels heeft het bestuur een schriftelijk verweer bij de belastingkamer van het Hof ingediend. Op dit moment is nog niet bekend of er een mondelinge behandeling zal volgen. Het bestuur verwacht dat er vooralsnog voldoende in kas is om deze nieuwe fase van het proces in te gaan. Een extra bijdrage bovenop uw contributie nu al is echter zeer welkom, omdat te voorzien is, dat ook dit keer weer uiteindelijk toch diep in de buidel getast zal moeten worden. Wel zijn alle inspanningen tot nu toe de moeite waard gebleken, omdat onze regeling in stand is gebleven zolang de zaak onder de rechter is. Een uitgebreide toelichting krijgt u ter vergadering.

Contributie 2009
De jaarlijkse contributie is € 15, - per huishouden. Voorgesteld wordt de hoogte van de contributie te handhaven op dit bedrag en een beroep te doen op extra donaties voor specifieke onderwerpen, zoals het parkeren.
Wilt u bij uw betaling s.v.p uw naam, adres en het jaar waarvoor de contributie bedoeld is vermelden?
Het bestuur doet een beroep op alle buurtbewoners lid te worden.
Niet-leden hebben tenslotte ook profijt van de inspanningen van de Vereniging voor de buurt.

Oproep nieuw bestuurslid
Door het aftreden van Francois Rive is er dringend een nieuw bestuurslid nodig.
Twee nieuwe bestuursleden zijn ook van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter, Jacqueline Shaya of één van de andere bestuursleden. Zie ook de visie en de missie van de Vereniging (pdf) op de website www.irenebuurt.nl.