Zuidas onder de Crisis- en herstelwet

Op 13 april 2011 is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche, in werking getreden. Hierdoor zijn de Zuidas, het VU-gebied en de Amstelveenlijn toegevoegd aan bijlage II van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent dat op alle besluiten die krachtens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de ontwikkeling of verwezenlijking van het project de afdelingen 2 en 3 van de Crisis- en herstelwet van toepassing zijn. Indien de gemeente, de provincie of het waterschap een besluit wil nemen dat is vereist voor de ontwikkeling of verwezenlijking van het project, gelden speciale regels om het besluit er gemakkelijk doorheen te krijgen en een eventuele beroepsprocedure te bespoedigen. Het beroep wordt door de bestuursrechter versneld behandeld (art. 1.6) en de beroepsgronden moeten vóór afloop van de beroepstermijn worden aangevoerd (art. 1.6a). Wanneer een besluit in strijd is met een rechtsregel, kan het in bezwaar of beroep in stand worden gelaten, indien aannemelijk is dat de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld (artikelen 1.5 en 1.9). Dit betekent in de praktijk dat vast moet staan dat ook bij naleving van de geschonden rechtsregel geen ander besluit zou zijn genomen. Was zonder het gebrek een inhoudelijk andere uitkomst van de besluitvorming mogelijk geweest, dan zal deze fout wel tot vernietiging nopen (MvT). Uit de kamerstukken blijkt dat het artikel bedoeld is voor kleine gebreken. Het kabinet heeft voorgesteld de regeling in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen en dus algemene werking te geven (wetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht). Ook in de memorie van toelichting op dit wetsvoorstel is benadrukt dat het gaat om kleine materiële gebreken. Denk aan gebreken in de motivering of om een onbevoegdelijk genomen besluit dat tijdens de procedure door het bevoegde bestuursorgaan voor zijn rekening wordt genomen. Ook het relativiteitsvereiste (art. 1.9) is op de te nemen besluiten van toepassing. Waar dat toe kan leiden, blijkt uit de eerste uitspraak op dit punt, zie binnenlandsbestuur.nl

Klik hier voor de link naar de publicatie van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche, in het Staatsblad (pdf, 20 Mb).

Totstandkomingsgeschiedenis
Het ontwerpbesluit is in de vergadering van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie van 26 oktober 2010 aan de orde geweest. De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben enige vragen gesteld die zijn opgenomen in de brief van 9 november 2010 aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De minister heeft op 20 december 2010 gereageerd. De commissie heeft op 22 december 2010 verslag van het gevoerde schriftelijk overleg uitgebracht.