Convenant RAI

Als eerste private onderneming in Nederland heeft Amsterdam RAI de bevoegdheid gekregen zelf toestemming te geven voor evenementen en aanverwante activiteiten. Op 29 januari 2010 is hierover een convenant getekend tussen de burgemeester, het DB van Zuideramstel en Amsterdam RAI. Zie ook de beschikking d.d. 29 januari 2010 waarbij Amsterdam RAI B.V. tot 1 februari 2011 bij voorbaat vergunningen en ontheffingen zijn verleend. Het convenant is eind januari 2011 verlengd met een jaar. Zie site DMB. Op 13 september 2011 verscheen een rapport van de Gemeentelijke Ombudsman, Rechtsbescherming schiet tekort bij activiteiten RAI. Enkele passages uit het rapport: Het belang van een goede publieksvoorlichting is door het stadsdeel miskend nu het convenant in eerste instantie niet is gepubliceerd en zelfs niet op verzoek ter beschikking werd gesteld. Verzoekster werd inzage geweigerd. In het convenant is niet beschreven wat er gebeurt als toezicht overgaat in handhaving en wat dit betekent voor de verantwoordelijkheid en taken van de RAI en het stadsdeel. De juridische grondslag voor de overdracht van de toezichthoudende bevoegdheden staat niet vast. Burgers zien zich geconfronteerd met een private instantie zonder eigen klachtenreglement en zonder bestuursrechtelijke waarborgen voor rechtsbescherming.

Klik hier voor de beschikking RAI 2010
Klik hier voor de situatietekening van het RAI-terrein (945 KB)
Klik hier voor de situatietekening van het RAI-terrein met omgeving (1,32 MB)