Aan hen die wonen en werken in de

omgeving van de Fred. Roeskestraat

 

 

Amsterdam/ZuiderAmstel, 22 september 2004

 

 

Betreft: inspraakavond concept Projectbesluit Fred. Roeskestraat

        

Geachte mevrouw, heer,

 

Hierbij nodig ik u, mede namens het Projectbureau Zuidas, van harte uit om deel te nemen aan de inspraak over het concept ‘Projectbesluit Fred. Roeskestraat’ in Zuidas.

De inspraakavond wordt gehouden op:


            
Maandag 11 oktober 2004, aanvang 19.30 uur

in de theaterzaal Zuideramstelkanaal in de

Geert Grootteschool, Fred.Roeskestraat 84.

 

De Fred. Roeskestraat bevindt zich in stadsdeel ZuiderAmstel en maakt onderdeel uit van het grootstedelijk ontwikkelingsgebied Zuidas. De straat vormt de noordwestelijke overgang tussen het stedelijk centrum van de Zuidas en het overwegend stedelijk woonmilieu in de omgeving van het Olympisch Stadion. De ontwikkeling van de Fred. Roeskestraat is een aanvulling op het stedelijk karakter van Zuidas. Het uitgangspunt in de Fred. Roeskestraat is functiemenging waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige samenhang tussen woon-, werk-, en publieksfuncties. In plaats van enkele scholen zijn er bijvoorbeeld veel woningen en kleinschalige kantoorruimtes gepland.

 

Vanwege een aantal ontwikkelingen in de Fred. Roeskestraat is een samenhangende en afgestemde visie noodzakelijk die door een projectbesluit wordt gestart. Het projectbesluit wordt na een advies van de centrale stad door de stadsdeelraad van het stadsdeel ZuiderAmstel vastgesteld en bevat inhoudelijke voorwaarden voor de verdere plan- en besluitvorming door de gemeente Amsterdam.

 

U kunt het concept Projectbesluit Fred. Roeskestraat in de aanloop naar de inspraak reeds inzien. Het conceptbesluit ligt vanaf 22 september 2004 ter inzage bij:

- voorlichtingscentrum Stadhuis (Amstel 1)

- stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, locatie Rivierenbuurt (Pres. Kennedyplantsoen 1-3)

- stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, locatie Buitenveldert (Zwaansvliet 5)

 

Het is mogelijk tot en met 3 november 2004 schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie sturen naar het Projectmanagement Bureau, t.a.v. J. Perlot, Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam.

De inspraakreacties worden door middel van een Nota van Beantwoording aan het Dagelijks bestuur voorgelegd. U ontvangt deze Nota van Beantwoording ook n.a.v. uw inspraakreactie.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de projectgroep Noordzone Zuidas: 020-5529648. Ik stel uw komst bijzonder op prijs en hoop u te mogen ontvangen op maandag 11 oktober as.

 

Met vriendelijke groet,

 

Duco Adema

Portefeuillehouder Bouwen en Wonen                                                    096/04