Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
www.irenebuurt.nl

INSPRAAK COMMISSIE RO CENTRALE STAD, 13 december 2006, punt R7

Goedenavond, ik ben Nicole van Gelder, bestuurslid van de Vereniging Beethovenstraat / Parnassusweg. Onze vereniging zet zich in voor behoud en verbetering van het leefklimaat in de Prinses Irenebuurt, ook wel de Begijnhof van de Zuidas genoemd. Wij proberen binnen de grootschalige kantoorontwikkeling van de Zuidas het bijzondere woonklimaat van de buurt te behouden. Een buurt waarvan je zou mogen verwachten dat centrale stad, projectbureau en stadsdeel die koesteren om in stand te houden.

En dat brengt me op de stukken.

Allereerst is daarover op te merken dat de hoeveelheid stukken en de enorme hoeveelheid aan verwijzingen naar ter inzage gelegde stukken de materie weinig toegankelijke maken. Met als extra complicatie dat het merendeel van de bijlagen alleen ter inzage ligt voor de commissieleden. Pas na veel aandringen konden wij bewoners - gisteren op het stadhuis inzage krijgen. Als we dan om een eigen exemplaar van de visie Zuidas 2007 vragen krijgen wij van het projectbureau te horen: dat is alleen nog maar een werkdocument.

Dat brengt ons in verwarring over onze vraag aan u: waarom is het niet mogelijk burgers / bewoners goed bij de voorbereiding van de besluitvorming te betrekken en ze goed en adequaat voor te lichten? Want uit het voorgaande maken wij op dat ook u moet beslissen op basis van ronkende promotie folders en niet op grond van volledig uitgewerkte stukken. Een visie waarin wij ons gesteund voelen door het uitgebreide advies van uw eigen gemeenteadvocaat, waaruit ook blijkt dat er nog veel kritiekpunten zijn en waarmee voor zover wij zien niets is gedaan.

Het voert in 3 minuten te ver om diep op alle punten in te gaan. Een van de punten echter die ons zorgen baart is de paragraaf over de financiële risico's. Financiële risico's die voortdurend worden afgedekt door steeds meer bouwvolume, waardoor de flanken steeds meer volgepropt zullen worden. Wat de definitie van de flanken is, kunnen wij overigens nergens vinden. Lopen wij dan het risico dat - zoals stadsdeelvoorzitter Adema ons wil doen geloven, vanaf het midden van de Prinses Irenestraat voorstellen gedaan kunnen worden voor steeds hogere opbrengsten van de flanken door hoge gebouwen neer te zetten, met alle gevolgen voor de buurt vandien?

Zonder het bijzondere karakter van de aangrenzende buurten en het Beatrixpark zou er geen Zuidas op deze locatie zijn. Het blijft ons dan ook verbazen dat we als bewoners voortdurend verguisd worden in plaats van gekoesterd. Wij willen u vandaag 2 dingen vragen:
1. welke garantie geeft de gemeente dat de kwaliteit van de woonbuurten aan de flanken niet wordt opgeofferd aan het dichten van de financiële gaten van het dokmodel?
2. er zijn nu veel partijen betrokken bij de planontwikkeling: de ZAO, het gemeentebestuur, een veelheid aan gemeentelijke diensten, het projectbureau Zuidas en het stadsdeel. Wij vragen u er bij B&W op aan te dringen dat de bewoners de juiste gesprekspartner krijgen en dat ze aan het begin van de verschillende projecten inhoudelijk betrokken worden bij de planvorming in plaats van dat ze steeds achteraf voor voldongen feiten worden geplaatst.

Tot slot voorzitter, wil ik van de gelegenheid gebruik maken de wethouders en de commissieleden uit te nodigen voor een rondleiding door de Prinses Irenebuurt.

Ik dank u wel