Hoger beroep tegen uitspraak over bomenkap Beatrixpark ongegrond

Bij besluit van 13 mei 2009 hebben B en W van Amsterdam de bezwaarschriften tegen de kapvergunning van 13 augustus 2008 (kappen van 226 bomen in het Beatrixpark) gegrond verklaard t.a.v. de bomen met de nummers 115 t/m 118 (bij Restaurant As) en voor het overige ongegrond verklaard. Op 24 juni 2009 hebben we een beroepschrift ingediend. Klik hier voor het verweerschrift van de gemeente. Bij uitspraak van 27 januari 2010 heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard. Er is samen met de Vrienden van het Beatrixpark hoger beroep tegen deze uitspraak ingesteld bij de Raad van State. Klik hier voor het hogerberoepschrift. Op 29 september 2010 heeft de Raad van State de uitspraak van de rechtbank met verbetering van gronden bevestigd. Klik hier voor de uitspraak (externe link). De verenigingen hebben volgens de Raad van State terecht aangevoerd dat B en W het nadere advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (de TAC) niet in de besluitvorming hebben betrokken en dat de rechtbank dit heeft miskend. Dit leidt echter niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak, omdat gelet op de inhoud van dit nadere advies niet aannemelijk is dat kennisname zou hebben geleid tot een ander besluit op bezwaar. De Raad van State overweegt verder dat de rechtbank terecht en op goede gronden heeft overwogen dat de verenigingen niet aannemelijk hebben gemaakt dat de bouwplannen geen doorgang zullen vinden binnen de contouren van het bouwterrein en dat B en W in redelijkheid het belang dat is gediend met de ontwikkeling van de Zuidas zwaarder hebben kunnen laten wegen dan het belang dat is gediend bij het handhaven van de waarden genoemd in de Kapverordening. Ook heeft het college de tijdsbepaling in de vergunningsvoorwaarden in redelijkheid kunnen laten vervallen en kunnen aansluiten bij het 'just in time-principe'.

Op 19 november 2008 is een zienswijze ingediend tegen het ontwerpvrijstellingsbesluit 1e fase Beethoven. Klik hier voor de zienswijze. Op 10 maart 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland B en W van Amsterdam een verklaring van geen bezwaar afgegeven. B en W hebben op 19 juli 2010 het definitieve vrijstellingsbesluit genomen. Ook zijn op die datum de bouwvergunningen voor het hoofdkantoor en de parkeergarage verleend. Klik hier voor de bouwvergunning voor de parkeergarage.

Op 21 juli 2010 is op de website van de DMB gepubliceerd dat een kapaanvraag is ingediend voor nog eens 69 bomen en het verplanten van 1 boom in verband met de bouw van de parkeergarage, zie:
Kapaanvraag
Plattegrond bij kapaanvraag
Rapport Wim Kruijk Boomverzorging
Zienswijze Vrienden van het Beatrixpark
Aanvulling op zienswijze
Ontwerpbesluit
Besluit op bezwaar 3 december 2010