Verkorte weergave van de verleende bouwvergunning
------------------------------------------------------------

Bezoekadres Weesperplein 4 1018 XA Amsterdam

Postbus 922

1000 AX Amsterdam

Telefoon 0205513888

Fax 020 6201016

www.dmb.amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Sector Bouw- en Woningtoezicht

 

Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam

Virtueel Museum Zuidas
t.a.v. S. van Oevelen
Laan van Meerdervoort 133 A
2517 AW DEN HAAG

 


ons kenmerk                   W01/0265 2004

onderwerp                              Reguliere bouwvergunning

ad res                             PRINSES IRENESTRAAT

behandeld door               A.G. van der Ree

telefoonnummer              020-5513.469

buitendienstinspecteur     P. Matthiessen

telefoonnummer              020-5513.422

bijlage                                    gewaarmerkte bescheiden

datum                                    29 november 2004Geachte heer Van Oevelen,

Gezien de aanvraag, ingekomen op 5 juli 2004 van Virtueel Museum Zuidas, S. van Oevelen, om reguliere bouwvergunning tot het oprichten van een bouwwerk geen gebouw zijnde met bestemming daarvan tot kunst-bord op een terrein gelegen aan de Prinses Irenestraat en het tijdelijk hebben daarvan;

overwegende:

-     dat naar aanleiding van de kennisgeving ingevolge artikel 41 van de Woningwet, tot voornoemd bouw-plan, op 3 augustus 2004 zienswijzen zijn ingediend, door J.E. Shaya (voorzitter) en J.D.M. Meurs na-mens De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg, Henriėtte Bosmansstraat 53 te Amsterdam;

-            dat naar aanleiding van de ingediende zienswijzen overleg heeft plaatsgevonden tussen degenen die
zienswijzen naar voren hebben gebracht, de aanvrager van de bouwvergunning (dhr. S. van Oevelen) en
een ambtenaar van stadsdeel ZuiderAmstel;

-            dat bij nader onderzoek in de eerste plaats bleek dat het kunstobject geplaatst gaat worden aan de rand
van de groenstrook, zodat voetgangers niet worden belemmerd in hun doorgang, in de tweede plaats dat
de verwachting gerechtvaardigd is dat voetballers van het trapveldje gebruik kunnen blijven maken en
minimale hinder zullen ondervinden van het kunstobject en tenslotte dat voor optimaal beheer van de
openbare ruimte een dergelijk kunstwerk alleen aan de rand van de groenstreek kan worden geplaatst;

-            dat wij het belang van de aanvrager tot het plaatsen van het kunstwerk zwaarder vinden wegen dan het
belang van omwonenden;

-            dat voor ons de ingediende zienswijzen geen aanleiding zijn tot het niet verlenen van een vrijstelling
krachtens artikel 23, lid 1 onder a van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan;

-            dat de tijdelijke instandhouding blijkt uit het feit dat de kunstborden onderdeel uitmaken van het tijdelijke
kunstproject Landfall in de openbare ruimte, waarbij voor een begrensd tijdvak fotoborden worden ge­
plaatst op diverse locaties in de Zuidas;

-            dat het bouwplan ligt in een gebied, waar van kracht is het bestemmingsplan "Prinses Irenestraat e.o.",
waarbij het terrein is aangewezen voor "Openbaar groen";

- dat het bouwplan niet in overeenstemming is met dit bestemmingsplan;

-      dat wij overeenkomstig artikel 46, lid 3, van de Woningwet uw aanvraag om bouwvergunning tevens hebben beschouwd als verzoek om vrijstelling van het van kracht zijnde bestemmingsplan; dat het bouwplan in overeenstemming is met dit bestemmingsplan, mits vrijstelling wordt verleend krachtens artikel 23, lid 1 onder a van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan;

-            dat het bouwplan, met inachtneming van de hierna gestelde voorwaarden, voldoet aan het Bouwbesluit
2003;

-            dat het bouwplan, met inachtneming van de hierna gestelde voorwaarden voldoet aan de Bouwverorde-
ning Amsterdam 2003;

-            dat het bouwplan is gelegen binnen de contouren van het beperkingsgebied van het Luchthaveninde-
lingsbesluit Schiphol (LIB);

dat op grond hiervan de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning is aangehouden;

-            dat het bouwplan niet in strijd is met de "regels binnen het beperkingsgebied";

-            dat derhalve de aanhouding als bedoeld in artikel 50, lid 1, van de Woningwet kan worden doorbroken;

-            dat er geen sprake is van een bouwwerk waarvoor op grond van artikel 8, lid 2 onderdeel c onder 3, van
de Woningwet een onderzoeksrapport over de bodemgesteldheid dient te worden overgelegd;

besluiten wij:

de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren;

krachtens artikel 23, lid 1 onder a vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 12, lid 2 van het

bestemmingsplan voor een periode van 18 maanden;

-    de aanhouding als bedoeld in artikel 50, lid 1, van de Woningwet te doorbreken;

reguliere bouwvergunning te verlenen voor de uitvoering van bovengenoemd bouwplan overeenkomstig de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte bescheiden, namelijk een tekeningenboekje, ge-merkt 1;

(...)

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam