Verslag mondelinge zienswijze Vereniging Beethovenstraat / Parnassusweg

Datum: 05-01-2006

Aanwezig: Mw. J.D.M. Meurs (namens bewonersvereniging Beethovenstraat / Parnassusweg)
Dhr. R. Vermolen (hoofd afdeling Ruimte)
Mw. M. Visser (beleidsmedewerker RO en notuliste)

Tijdens het gesprek zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

1. Op de topografische ondergrond staat in het Beatrixpark net buiten het plangebied de naam “Prinses Irenepark”. Dit gebied heet nu ook Beatrixpark en het gebruik van de oude naam kan verwarring geven. Dit kan worden voorkomen als de ondergrond wordt aangepast.

2. De bestemmingen Verkeersareaal en Openbare Ruimte en Groen overlappen elkaar gedeeltelijk en worden niet consequent toegepast. Het verschil zit voornamelijk in het mogelijk maken van autoverkeer en dat is op diverse locaties in het plangebied niet wenselijk, evenmin als fietspaden op wat al 50 jaar wandelpad is. De vereniging heeft een voorkeur voor specifieke aanduidingen in deze. Genoemd zijn onder meer het Minervapad, de Cornelis Dopperkade, de Henri Viottakade, het voetpad achter en naast de Thomaskerk en het voetpad langs het Beatrixpark bij de Beethovenstraat.

3. In het bestemmingsplan is onderscheid gemaakt tussen tuinen 1 en 2 (T1 en T2). Bij T2 is het toegestaan om op de oprit voor de garage een auto te parkeren. Er zijn echter ook garages met een oprit onder de bestemming T1 en daar mag volgens het bestemmingsplan nu niet geparkeerd worden op de oprit. Formeel zou iedereen met een garage op eigen terrein ook op de eigen oprit moeten kunnen parkeren.

4. Het Publicisgebouw heeft de bestemming Hotel. Nu is onlangs de bouwaanvraag afgewezen en zou er sprake zijn van het opnieuw wijzigen van de bestemming in “Kantoor”. Dat zou heel vreemd zijn, procedureel gezien. De vereniging is voorstander van het verlevendigen van de strook tussen de Prinses Irenestraat en het NS station en heeft op zich geen bezwaren tegen een hotel, al heeft woningbouw de voorkeur.

5. In de tekst van de toelichting staat een aantal tegenstrijdigheden over het hoofdnet fiets, de bestemming Horeca-hotel en uitbreiding van het aantal vierkante meters horeca 1. De toelichting moet hierop worden aangepast.

6. In de toelichting wordt gesproken over de mogelijke aanleg van een gracht langs de Prinses Irenestraat aan de zuidzijde van het plangebied. Het gaat hier om een mogelijkheid. Het is nog helemaal niet zeker of het plan daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. Gevraagd wordt of dit in de tekst opgenomen kan worden.

Handtekening voor accoord: