Nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen

De gemeente Amsterdam heeft nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen. Dit beleid is een belangrijk onderdeel van het evenementenbeleid. De vereniging heeft op 21 september 2017 een inspraakreactie ingediend. Er waren ruim 300 inspraakreacties. Op 11 januari 2018 vond behandeling plaats in een commissievergadering, zie bij punt 15. Een aantal te behandelen documenten is ook hieronder te downloaden.
Commissieflap
Nota van beantwoording
TAC-advies
Locatieprofielen 17 Mb
Richtlijn duurzaamheid evenementenvergunningen
Beleidsregel
Rapportage geluidsbeleving 2017
Meer informatie