sector
Beheer
behandelend ambtenaar
M.G.J. Brancart
telefoon
020 5464222
kenmerk
overs-1.jpg
uw brief
d.d. 4 maart 2002
onderwerp
voetgangersover­steekplaats
Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg Henriette Bosmansstraat 53 1077 XG AMSTERDAM
Amsterdam, 12 maart 2004
Geacht bestuur,
Al eerder is de verkeerssituatie op de Beethovenstraat, op verzoek van de buurt­regisseur, besproken tijdens de vergadering van de Verkeerscommissie ZuiderAmstel. In deze commissie hebben onder andere de Verkeerspolitie, het Gemeentevervoer­bedrijf en verkeerskundigen van het stadsdeel zitting. De vergadering was het met het voorstel van de politie eens en er zullen in principe enkele voetgangersoversteek­plaatsen worden aangelegd. Deze voetgangersoversteekplaatsen zullen op drempels worden aangebracht. Daartoe zal een verkeersbesluit worden voorbereid. Dit besluit zal worden gepubliceerd in het stadsblad. Gedurende 6 weken kunnen belang­hebbenden bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Hierna kan tot uitvoering worden overgegaan. De exacte startdatum van de uitvoering kan nog niet worden gegeven, aangezien de civieltechnische voorbereiding nog moet starten.
Uw verzoek om de voetgangersoversteekplaats te combineren met een verkeerslicht zal worden doorgegeven aan de Werkgroep Verkeerslichten Amsterdam (WVA). Het plaatsen van verkeerslichten is geen bevoegdheid van het stadsdeel. Zodra de WVA een besluit hierover heeft genomen zal ik u daarover informeren.
Hoogachtend,
P.R. Beving Portefeuillehouder Verkeer