Ontwerpomgevingsvergunning Strand Zuid en Zuidpool


Korte historie
B en W van Amsterdam waren van plan de vestiging van Strand Zuid en Zuidpool bij de RAI-haven gedurende de komende zes jaar met een projectbesluit toe te staan. Op 31 maart 2011 waren de stukken ter inzage gelegd. Klik hier voor de zienswijze van de vereniging. Op 8 maart 2011 heeft de gemeente geconstateerd dat al met de bouw was begonnen. Op 17 maart 2011 zijn gedoogbesluiten genomen. Voorwaarde voor het gedogen is onder meer dat voor elk evenement in Strand Zuid een evenementenvergunning wordt aangevraagd zolang er geen projectbesluit in werking is getreden. Op 3 oktober 2011 bereikte ons het bericht dat er waarschijnlijk geen projectbesluit wordt genomen, omdat het RAI-hotel elders komt. De ombouw van Strand Zuid naar Zuidpool is begin oktober 2011 begonnen. Hiervoor en voor de exploitatie van Zuidpool tot en met maart 2012 is op 29 september 2011 (alweer) een gedoogbesluit verleend. Aan het gedoogbesluit is onder meer de voorwaarde verbonden dat binnen twee maanden na verzending van het besluit een aanvraag omgevingsvergunning wegens strijdig gebruik met het bestemmingsplan wordt ingediend.

Ontwerpomgevingsvergunning
Op 4 januari 2012 is onder de vermelding Terrein Europaboulevard (achterzijde station RAI) - 256119, een aanvraag omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend gebruik en het oprichten en in stand houden van tijdelijke bouwwerken ten behoeve van exploitatie bekendgemaakt. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken (onder meer de ruimtelijke onderbouwing) lagen met ingang van 5 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage. In een brief van 3 januari jl. is uitgelegd dat de reden voor de aanvraag is dat het plan voor een hotel op de locatie is verlaten, zodat voor onbepaalde tijd (in plaats van zes jaar) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Er zijn enkele zienswijzen ingediend. Op 29 februari 2012 is de omgevingsvergunning verleend.

Stukken behorende bij het (verlaten) ontwerpprojectbesluit en gedoogbesluiten