Geluidmetingen Atrium

Dagperiode 7-19 uur
dB(A)

Geluidsmeter 7
(Dirk Schäferstraat)

Geluidsmeter 4
(Henri Zagwijnstraat)

Geluidsmeter 6
(H. Bosmansstraat)

wo 23 maart 2016

59,2

59,6

49,7

do 24 maart 2016

58,7

62,2

50,1

vr 25 maart 2016 56,0 61,6 --
za 26 maart 2016 54,6 57,8 48,4
zo 27 maart 2016 53,9 56,8 50,8
ma 28 maart 2e Paasdag 56,2 58,6 54,6
di 29 maart 2016 57,9 61,8 52,4
wo 30 maart 2016 57,2 60,3 50,8
do 31 maart 2016 56,4 61,3 51,2
vr 1 april 2016 -- 61,3 51,1
za 2 april 2016 -- 56,7 49,0
-- -- -- --
ma 11 april 2016 57,5 62,6 52,7
di 12 april 2016 58,2 61,6 50,5
wo 13 april 2016 57,4 62,2 50,4
do 14 april 2016 57,0 61,5 50,6
vr 15 april 2016 57,7 61,6 50,3
za 16 april 2016 55,5 58,0 52,4
zo 17 april 2016 53,7 57,3 72,7 < gevolg van afgegaan alarm i.v.m. inbraakpoging
ma 18 april 2016 57,6 61,4 51,1
di 19 april 2016 56,1 60,7 58,5
wo 20 april 2016 56,6 60,1 52,9
do 21 april 2016 56,7 61,7 62,0
vr 22 april 2016 56,4 61,5 51,8
za 23 april 2016 53,6 57,2 51,9
zo 24 april 2016 47,3 56,6 52,9
ma 25 april 2016 57,4 61,9 50,6
di 26 april 2016 58,6 62,7 54,8
wo 27 april 2016 54,1 56,0 49,8
do 28 april 2016 57,1 62,5 65,3 < gevolg van alarm
vr 29 april 2016 59,5 65,0 54,5
za 30 april 2016 53,8 56,6 51,8
zo 1 mei 2016 52,4 55,4 --
ma 2 mei 2016 64,1 63,2 53,0
di 3 mei 2016 58,3 62,8 52,4
wo 4 mei 2016 56,4 60,4 50,9
do 5 mei 2016 -- 54,7 47,3
vr 6 mei 2016 53,8 56,8 47,7
za 7 mei 2016 51,5 54,7 46,8
zo 8 mei 2016 52,0 55,4 49,8
ma 9 mei 2016 56,8 62,6 51,3
di 10 mei 2016 57,1 64,0 52,7
wo 11 mei 2016 55,8 60,5 50,8
do 12 mei 2016 55,9 60,7 53,2
vr 13 mei 2016 55,6 61,5 52,7
za 14 mei 2016 53,4 56,2 53,3
zo 15 mei 2016 50,9 54,5 50,9
ma 16 mei 2016 52,6 55,4 52,3
di 17 mei 2016 55,9 60,7 55,5
wo 18 mei 2016 58,1 63,6 53,1
do 19 mei 2016 61,0 69,2 < intrillen damwanden 55,6
vr 20 mei 2016 57,2 61,7 51,5
za 21 mei 2016 54,2 58,0 --
zo 22 mei 2016 52,9 56,9 52,0
ma 23 mei 2016 57,9 61,7 52,3

di 24 mei 2016

44,8

57,2

--

Grens dagperiode: 65 dB(A) - overschrijdingen worden cursief aangegeven                 kaartje met positie meters

Toelichting pilot geluidmonitoring Prinses Irenebuurt

De Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg heeft de gemeente/Zuidas voorgesteld om de geluidbelasting van de werkzaamheden aan de damwanden bij het Atrium continu te monitoren. Zuidas heeft dit opgepakt en een werkgroep opgericht met bewoners, bouwer, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en een expertisebureau. Dit heeft geleid tot een pilot die in de periode maart 2015 tot 24 mei 2015 is uitgevoerd. De doelstellingen van de pilot worden hieronder toegelicht. Met dank aan Bart van Eijk, omgevingsmanager Zuidas. In de tabel wordt alleen de geluidbelasting in de dagperiode weergegeven. Dit is afkomstig uit de meetrapporten. Zie voorbeeld van een meetrapport en de bijlage ervan. Het inbrengen van de damwanden zou op 11 april beginnen, zie de informatiebrief, maar de geplande aanvang is met een week verschoven. Donderdag 19 mei rond 18 uur is veel overlast ervaren. Beluister het geluidsfragment hiervan dat is opgenomen door geluidsmeter 4. Uit navraag bij de aannemer bleek dat een oude stadswarmteleiding de oorzaak was. Deze oude leiding is buiten gebruik, maar bleek niet verwijderd te zijn, een damwand liep erop vast met veel geluidhinder tot gevolg. De oude leiding wordt nu uitgegraven en verwijderd, waarna de laatste twee damwandplanken in een later stadium (juni) worden geplaatst.

Deelnemers pilot

Doelstellingen

Veel gestelde vragen

Gemeente Amsterdam/Zuidas

Er staan 3 meetpunten bij de woningen en 1 meetpunt bij de school. De meetresultaten van de 3 metingen bij de woningen worden dagelijks verspreid naar de deelnemers van de werkgroep en de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg. Meten op de bouwlocatie heeft geen toegevoegde waarde als we tegelijkertijd ook aan de gevels monitoren.

Fides Expertise is onafhankelijk en objectief. 

De basis van de monitoring is gericht op de huidige regelgeving en dat is dB(A) (LAeq). Echter we maken in de rapportage ook melding van de LCeq per uur, en per dagdeel. Dus dB(C).

De geluidsmeters meten 24/7. Ook de rapportage gaat over de volledige 24 uur. De rapportage is opgedeeld in de dagperiode, de avondperiode en de nachtperiode. Bij pieken in geluidsniveaus kunnen geluidsopnames worden teruggeluisterd om de bron te achterhalen.

Vooralsnog zal het trillen van damwanden het meeste lawaai produceren.  In hoeverre boorwerk, vlinderen en dergelijke hinder veroorzaakt is sterk afhankelijk van de positie van deze werkzaamheden. In principe worden de damwanden verspreid over de dag (maandag t/m vrijdag tussen 7 en 19 uur) aangebracht. 

De meetapparatuur wordt een week voor aanvang van het trillen opgehangen.  De resultaten van deze meting gebruiken wij als referentie(nulmeting). Het is binnen de regelgeving overigens niet de bedoeling dat we het geluid van de bouw uit het totaal gaan filteren. Wat we gaan meten aan de gevel is het omgevingsgeluid vermeerderd met de invloed van het bouwgeluid.  Binnen de rapportage maken we  per uur wel melding de LA95. De waarde van LA95 wordt gezien als het achtergrondgeluid. 

We meten aan de meest  relevante gevel dus invloed wisseling van temperatuur en luchtvochtigheid wordt automatisch meegenomen. 

De situatie van omwonenden is vergelijkbaar met die van de binnenstad. Bouwbesluit is leidend.

Dit maakt geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Nee, hier is geen onderzoek naar gedaan in het kader van de omgevingsvergunning.

Fides Expertise voert ook een monitoring uit in Hoog Catharijne. Regels stationsgebied Utrecht:  1= Bouwbesluit 2= handhaafinstructie gemeente Utrecht APV en 3= eventueel verleende ontheffingen.

Handhaving op BLVC aspecten (Werken in openbare ruimte, WIOR) kan door stadsdeel, handhaving op de bouw(veiligheid) en overschrijding geluidnormen kan door de OD. Overigens streeft de OD naar zelfregulering: de aannemer grijpt hier zelf op tijd in waardoor er geen geluidsnormen worden overschreden.

Het werk kan worden stilgelegd door de OD. Ook kan een sanctie worden opgelegd.

Het beleid is hier niet duidelijk over. In principe gelden de normen per project. Per omgevingsvergunning gelden afzonderlijke bouwnormen.

De vertegenwoordigers van de omwonenden ontvangen per e-mail dagelijks de geluidsmetingen, welke op de website van de vereniging zullen worden gepubliceerd (www.irenebuurt.nl).

Toelichting op de termen in de rapportages die door de geluidmeters van Fides Expertise worden verstuurd

LAeq
Dit is een standaard term. De "L" staat voor het Engelse Level (=niveau), de "A" staat voor de A-weging en de "eq" staat voor equivalent. Dit laatste geeft feitelijk aan dat de gemeten waarde het gemiddelde is dat is opgetreden tijdens de meting. De Laeq is volgens wetgeving  en wordt per dagdeel aangeduid en uitgedrukt in dBA.
Er is een Real-time alarmering op de Laeq per dagdeel als de Laeq de grens van het betreffende dagdeel zou passeren. Volgens extrapolatie van het gemeten geluid van het afgelopen uur wordt preventief gewaarschuwd om overschrijding van de grenswaarde te voorkomen.

dB(A)
dB staat voor decibel en is het verhoudingsgetal dat het geluidsniveau aangeeft in verhouding tot de zogenoemde gehoordrempel. De gehoordrempel is het laagste geluidsniveau dat een mens kan waarnemen. Het getal is logaritmisch waardoor hele grote verschillen in geluidsniveaus gemakkelijk in dBA kunnen worden weergegeven, zonder dat het enorme getallen worden. Dit laatste betekent in de praktijk dat een verhoging van 3 dB een verdubbeling van het geluidsniveau is. Een verhoging met 6 dB betekent dus dat het geluid 4 maal zo hard is en een verhoging met 9 dB is een geluidsniveau dat 8 keer zo hard is enz.
Meestal staat achter dB nog tussen haakjes een A. Deze A geeft de zogenoemde frequentieweging aan. Dit betekent dat de gebruikte geluidsmeter de hoge en lage tonen net zo meet als de mens ze waarneemt. Mensen horen lage en hoge tonen namelijk niet erg goed. Een geluidsmeter die geen A-weging toepast zou dus een veel te hoog geluidsniveau kunnen aangeven omdat ook de hoge en lage tonen worden mee gemeten. Naast de A-weging bestaan er nog andere wegingen. Met name de C-weging wordt veel gebruikt omdat hierbij de lage tonen wel worden meegemeten. De verhouding tussen A- en C-weging geeft dus een indicatie van de hoeveelheid laagtonig geluid.

LAFmax
De LAFmax waarde is de maximale geluidswaarde die tijdens de meting is opgetreden. Volgens wetgeving staat de meter in de fast stand.  Dit geeft een hogere piek dan gemeten in de stand slow.
Wij kunnen voor de LAFmax een grens instellen. En per periode worden dan de overschrijdingen van deze grens separaat in de rapportage vermeld. 

Overzicht met de statistische waarden.  LA1 tm LA99
Wat deze waarde aangeeft, is een beetje lastig uit te leggen, maar ze geeft bijvoorbeeld bij de LA95 het geluidsniveau aan dat gedurende 95% van de meettijd is gemeten. Met behulp van de statistische geluidsniveaus kunnen we indien gewenst nagaan wat het steeds aanwezige geluidsniveau is en hoe hoog het geluidsdrukniveau is, wat door de pieken (events) veroorzaakt wordt. Zo kan de LA95 gebruikt worden om het achtergrondgeluid te karakteriseren, de piekgeluiden kunnen gekarakteriseerd worden met behulp van de LA5 of LA10.