Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040

De vereniging heeft een zienswijze ingediend op de Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040. De structuurvisie zal worden gebruikt als basis voor bestemmingsplannen. Klik hier voor onze zienswijze. De gemeenteraad heeft het document op 16 februari 2011 vastgesteld. Klik hier voor de Structuurvisie Amsterdam 2040 (link naar site gemeente).

Ook buurtbewoner Peter Kemme heeft met succes een zienswijze ingediend, als nr i0155. B en W benadrukken in hun reactie op deze zienswijze expliciet het belang van goede overgangen tussen gebieden:

"10.1. OPMERKINGEN
6.1: De Zuidas
10.1.1. Zuidas in zijn omgeving
Reacties: i0155, i0184, i0334, i0306, i0260
Samenvatting van de opmerking(en)
Indiener i0155 en de Vrienden van Beatrixpark vragen om meer aandacht voor (ruimtelijke) overgangen tussen bestaande en nieuw te ontwikkelen gebieden om geïsoleerde ontwikkelingen en harde begrenzingen te voorkomen. Hetzelfde geldt voor consequenties voor omliggende buurten op het gebied als parkeren, waterberging en verkeersafwikkeling. Als voorbeeld wordt genoemd de Zuidas en de Irenebuurt. Indiener i0306 verzoekt om de flatgebouwen langs de vijver van het Beatrixpark (Beethovenstraat) een meetpunt te laten zijn van onderzoeken naar de effecten (geluidhinder, schaduwwerking, fijnstof etc.) van de hoogbouw op de Strawinskylaan. In het startbesluit Strawinsky lijkt alleen rekening gehouden te worden met de Prinses Irenestraat. Vereniging Beethovenstraat heeft de wens tot het nemen van maatregelen tegen geluidsoverlast als gevolg van geluidsproducerende installaties behorend bij massale hoogbouw, zoals luchtverversingsinstallaties, airconditioners, energiewinning, enzovoort. De cumulatieve milieu- en geluidsbelasting van al deze apparaten samen krijgt in de plannen geen aandacht. Bewonersplatform Zuidas stelt dat voor de geluidsoverlast van de A10 zeker ter hoogte van de Kop Zuidas geluidsschermen zouden moeten worden geplaatst.

Standpunt van college van B en W
Het past niet in de Amsterdamse traditie om projecten of gebieden geïsoleerd te ontwikkelen, dus zonder de omgeving in de opgave mee te nemen. Goede overgangen tussen gebieden spelen hierbij een belangrijke rol. De aandacht voor de wisselwerking tussen Zuidas en zijn omgeving is de laatste jaren sterk gegroeid. Voor zowel het gebied VU en VUmc als voor de flankenproject van de Zuidas is inmiddels een MER-procedure gestart. In het kader van beide procedures hebben startnotities ter inzage gelegen. De aspecten groen, water en waterberging, geluid en duurzaamheid komen in het kader van die m.e.r.-procedures meer concreet aan bod. Om die reden wordt naar de betreffende procedures verwezen."