Amsterdams Stadsblad 15 september 2004
    ---------------------------------------------

Buurt boos over warmtecentrale in Zuidas
ZUIDERAMSTEL - De Ver≠eniging Beethovenstraat/, Parnassusweg heeft bij stadsdeel Zuideramstel be≠zwaar aangetekend tegen het plaatsen van een tijdelijke warmtecentrale in de Prinses Irenestraat ten behoeve van de recente uitbreiding van het World Trade Center (WTC).
Bewoners ontdekten vorige week woensdag dat er op het voetpad naast de Assuran-
tiebeurs enkele containers werden geplaatst waarin de installatie zich bevindt. De bewoners vinden een open≠baar voetpad niet zo geschikt, temeer omdat het niet meer gebruikt kan worden. Ook grenzen er tuinen van bewo≠ners aan het voetpad. In een brief aan het stadsdeel schrijft de vereniging te vrezen voor geluidsoverlast, stank en luchtverontreiniging. Verder staat de installatie
op meer dan honderd meter af≠stand van het WTC, terwijl bij het WTC zelf naar de indruk van de bewoners voldoende ruimte is, 'Ook zijn geluid en rookgassen in die omgeving minder hinderlijk,' stelt de vereniging. De bewoners vin≠den de centrale verder niet passen in de voor de Zuidas nagestreefde kwaliteit'.
Het stadsdeel heeft een ontheffing verleend voor de installatie - die een half jaar
blijft staan - , maar de ver≠eniging klaagt dat daarover niets bekend is gemaakt. De vereniging vindt dat voor een dergelijke installatie ook een bouwvergunning nodig zou moeten zijn, maar die is niet verstrekt.
De vereniging heeft het stadsdeel gevraagd om her≠roeping van de vergunning. Volgens stadsdeelwoordvoer≠der Rob van Dugteren heeft Zuideramstel een zogeheten
'tijdelijke objectvergunning' verstrekt. ĄDie is bedoeld is voor zaken als bouwketen en containers," zegt hij. ĄDaar≠onder wordt ook deze instal≠latie gerekend. Voor dit soort vergunningen geldt geen pu≠blicatieplicht." Een bouwver≠gunning, zoals de bewoners die graag zien, is volgens Van Dugteren niet noodzakelijk. ĄDie zou nodig zijn als het om een permanente voorziening gaat."