Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam
www.irenebuurt.nl

Stadsdeel ZuiderAmstel
Dagelijks bestuur
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam

Amsterdam, 22 juni 2006 (verzonden 23 juni 2006)

betreft: aanvraag evenementenvergunning Zuidplein 31/043/06

Geacht college,

Hierbij geven wij u onze zienswijze op bovengenoemde vergunningaanvraag voor het houden van een zomerfeest op het Zuidplein van vrijdag 7 juli 2006 van 17.00 uur tot zaterdag 8 juli 2006 3.00 uur.

Anders dan in de aanvraag is vermeld bedraagt de afstand tot de dichtstbijzijnde woning geen 300 m, maar slechts 150 m. Voorts is de locatie van de boxen niet aangegeven op de situatietekening.

In verband met te verwachten geluidsoverlast door het ten gehore brengen van levende muziek met geluidsversterking verzoeken wij u de vergunning slechts te verlenen voor de periode vrijdag 7 juli 2006 van 17.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur.

Voorts verzoeken wij u voorwaarden te stellen met betrekking tot het toegestane geluidsniveau en te bepalen dat de geluidsinstallatie dient te worden voorzien van een daartoe geschikte geluidbegrenzer, dat de begrenzers voorafgaande aan het evenement door een erkend akoestisch adviesbureau dienen te worden afgeregeld en verzegeld op de in de vergunning op te nemen maximale geluidsniveaus.

In verband met luchtverontreiniging door het aggregaat verzoeken wij u te bezien of de stroomvoorziening op andere wijze kan worden geregeld, bijvoorbeeld door aansluiting te maken met de netstroomvoorziening in het WTC.

Hoogachtend,

J.E. Shaya,                                      J.D.M. Meurs
voorzitter