Aan de heer D.Adema

Portefeuillehouder wonen en werken

stadsdeel ZuiderAmstel

Postbus 74019
1070 BA   Amsterdam

                                                                                    Amsterdam, 22 oktober 2003

Betreft: startnotitie Prinses Irenebuurt e.o.

 

 

Geachte heer Adema,

 

Hierbij bieden wij u het voorlopig commentaar aan van het bestuur van onze vereniging bij de Startnotitie bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving ( Concept juni 2003, Stadsdeel Zuideramstel). Wij hebben uw notitie op onze website geplaatst ter informatie van onze buurtbewoners. Wij hebben onze leden (nog) niet geraadpleegd over de inhoud. Gebruikelijk is belangrijke onderwerpen op een jaarvergadering, welke in het voorjaar plaatsvindt, aan de orde te stellen.Wel is het ons bekend dat verschillende verenigingen van eigenaren -die niet alle door u aangeschreven zijn- ook reeds een reactie zullen sturen.

In bijgaand commentaar gaan wij min of meer paginagewijs door de notitie heen.

Wij zien met genoegen in de notitie terug dat ons stadsdeelbestuur de kwaliteit van onze buurt wil behouden. Maar tegelijkertijd maakt de notitie niet duidelijk in welke zin er 'ingespeeld' zou moeten kunnen worden op ontwikkelingen in het aangrenzende gebied. De notitie zou als het ware wat eerlijker moeten zijn in een poging om bedreigingen voor de buurt te onderkennen. Als algemene indruk willen wij u meegeven dat de begrenzing van het bestemmingsplan aan de zuidkant het plan kwetsbaar maakt. De zuidkant van de Prinses Irenestraat maakt geen deel uit van het plan, terwijl de bouwplannen aan die kant en de eventuele aanleg van een gracht grote betekenis voor de buurt hebben. Onze buurtbewoners zijn wel direct belanghebbend bij aanleg- en bouwplannen langs deze strook. Wij benadrukken daarom maar vast dat wij vooral de bouwhoogte hier beperkt willen houden.

De notitie gaat voorbij aan de vraag of het bestemmingsplan moet aansluiten op een Zuidasgebied mèt of zonder 'dok'. Onze vereniging heeft steeds bepleit om bij de planontwikkeling voor de Zuidas ook rekening te houden met het mogelijk niet realiseren van een dok, dat is met een worst case scenario. Voor de gebiedsontwikkeling rondom het station is het achter de hand hebben van verschillende opties ons inziens noodzakelijk. Bevordering van de sociale veiligheid en oplossingen voor de verkeersafwikkeling zijn daarin centrale vraagstukken.

Tenslotte maken wij u erop attent dat niet alle lezers van de notitie even vertrouwd zijn met terminologie en inhoud van een structuurplan of Zuidasstukken. Wij verzoeken u dan ook de leesbaarheid in dit opzicht van volgende produkten te verbeteren. In afwachting van uw uitnodiging voor een overleg,

 

Hoogachtend,

 

 

J.Shaya,                                                        J.D.M. Meurs

voorzitter