Uitspraak inzake tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok

In een uitspraak van 26 april 2017 heeft de Raad van State de meeste bezwaren tegen het tracébesluit Zuidasdok afgewezen. Het bestemmingsplan werd in stand gelaten. De minister moet binnen zestien weken enkele gebreken in het tracébesluit herstellen. De geluidstoename als gevolg van geluid dat reflecteert tussen en onder de brugdelen van de Amstelbruggen moet beter worden onderzocht alsmede het risico dat een zware vrachtwagen door de vangrail rijdt. De bezwaren van de vereniging hadden betrekking op andere onderwerpen, zoals de noodzaak, luchtverontreiniging, water en hinder. De Raad van State overweegt dat bij een toename van de grondwaterstanden in de Prinses Irenebuurt 'passende' maatregelen zullen worden getroffen om deze toename te mitigeren. De door de vereniging genoemde hinderaspecten gedurende de bouwperiode betreffen uitvoeringsaspecten. Deze aspecten en eventuele maatregelen ter beperking van tijdelijke hinder hoeven niet in het tracébesluit te worden geregeld. De woningen van leden van de vereniging zijn door (hoge) bebouwing afgeschermd van de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Gelet hierop acht de Raad van State niet aannemelijk dat de hinder als gevolg van de uitvoeringswerkzaamheden zodanig zal zijn dat verweerders om die reden hadden moeten afzien van de bestreden besluiten. Daarbij neemt de Raad van State in aanmerking dat, zoals verweerders hebben gesteld, ter hoogte van de woningen van leden van de vereniging geen hei- en damintrilwerkzaamheden zullen plaatsvinden.
Meer informatie