naar pag. 2

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg
Henriėtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl
Stadsdeel ZuiderAmstel t.a.v. het Dagelijks Bestuur Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
Amsterdam, 12 september 2004
Geacht college,
Betreft: bezwaarschrift opbreekontheffing/tijdelijke objectvergunning (OTO) perceel Prinses Irenestraat t/o 46 tevens verzoek tot handhaving
Op 15 juli jl. heeft u aan Nuon Warmte te Duiven een opbreekontheffing/tijdelijke objectvergunning (OTO) voor perceel Prinses Irenestraat t/o 46 verleend ten behoeve van een tijdelijke warmtecentrale. De ontheffing/vergunning, hierna te noemen: ontheffing, geldt voor de periode 1 september 2004 tot 28 mei 2005. Een kopie van de ontheffing treft u hierbij aan.
Ontvankelijkheid
Onze vereniging is opgericht op 12 november 1980. Het werkgebied van de vereniging omvat de buurt die is gelegen tussen en in de omgeving van de Parnassusweg en (het zuidelijk deel van) de Beethovenstraat te Amsterdam. Zoals bepaald in art. 4 lid 2 van de statuten heeft de vereniging ten doel de bescherming en verbetering van het woon-, werk- en leefgenot en het milieu, waaronder begrepen de in en nabij het werkgebied aanwezige flora en fauna. Een kopie van de statuten treft u hierbij aan (bijlage). Zoals u weet komt de vereniging veelvuldig op, met alle wettige middelen die haar daartoe ter beschikking staan, voor de belangen die zij statutair behartigt. De in geding zijnde warmtecentrale, die in het werkgebied van de vereniging is geplaatst, is een object dat het woon-, werk- en leefgenot en het milieu in het werkgebied van de vereniging niet direct verbetert. Gelet hierop is de vereniging als belanghebbende te beschouwen.
Wij zijn niet op de hoogte gesteld van het voornemen om deze warmtecentrale te plaatsen. Bekendmaking van de ontheffing heeft voor zover ons bekend alleen plaatsgevonden door toezending aan de aanvrager en de in de beschikking genoemde afdelingen van uw stadsdeel. De ontheffing is ons op woensdag 8 september jl. (na telefonisch verzoek) per e-mail door mevrouw Van Gelderen van uw stadsdeel toegezonden nadat op die dag op het voetpad ten westen van de Assurantiebeurs te