Zie voor de laatste info Zuidas Algemeen

Verlaging Strawinskylaan voorlopig van de baan
In het Componentenboek ZuidasDok, opgesteld t.b.v. raadscommissie 5 september 2012 (zie punt 29) en gemeenteraad 19 september, is te lezen dat de ontwikkeling van het deelgebied Strawinsky in principe is stilgelegd. Reden hiervoor is het feit dat de ontwikkelingen in dit deelgebied zeer afhankelijk zijn van een toekomstige verlaging van de Strawinskylaan. Deze verlaging is een dure ingreep en niet wenselijk gelijktijdig met bouwwerkzaamheden voor ZuidasDok. Lees meer.

HISTORIE
Geen verlaging Strawinskylaan!

De gemeente wil de Strawinskylaan verlagen en heeft de eerste serieuze stappen gezet met het uitbrengen van een startnotitie over de herontwikkeling van het gebied Strawinsky en vervolgens met een concept startbesluit. Momenteel ligt het project stil in afwachting van duidelijkheid over de uitvoering van het Zuidas Dok.

Startnotitie Herontwikkeling Strawinsky, 1 april 2008 (pdf)

Concept Startbesluit Strawinsky, oktober 2008 (pdf)   Bijlagen (pdf)

Klankbordgroep Strawinsky schrijft brief aan wethouder Van Poelgeest
De Klankbordgroep Strawinsky, een verzameling van buurtbewoners die zich bezig houdt met de planvorming voor het Project Strawinsky, is teleurgesteld over de beperkte invloedmogelijkheden die zij heeft en voelt zich niet serieus genomen. Met een brief van 27 april 2009 is beklag gedaan bij de verantwoordelijk wethouder Van Poelgeest. Deze heeft bij brief van 8 juni 2009 geantwoord.

Grote opkomst bij commissievergadering van 4 juni 2009

Op 4 juni 2009 werd op het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan het Startbesluit Strawinsky besproken in een vergadering van commissie II. Buurtbewoners waren massaal aanwezig. Er waren twintig insprekers. Verschillende commissieleden, ook die van de PvdA (zie foto), lieten weten dat zij zich zorgen maken over de verkeersveiligheid wanneer tot verlaging van de Strawinskylaan zou worden besloten. Stadsdeelvoorzitter Duco Adema zegde toe met een sterk gewijzigd concept voor een brief van de stadsdeelraad aan B en W te komen.
Foto's

Dagelijks bestuur stadsdeel wil voorlopig geen verlaging Strawinskylaan!

Het Startbesluit Strawinsky is op 23 juni 2009 in de stadsdeelraad behandeld. In de vergadering is besproken hoe de adviesbrief moet luiden die de stadsdeelraad aan B en W gaat verzenden. Klik hier voor het concept. De vereniging heeft per e-mail aan de raadsleden een reactie op deze concept-brief gezonden. Download de brief (Word). Verschillende raadsleden hebben amendementen ingediend, die alle zijn aangenomen. Klik hier voor de definitieve versie van de brief.
Klik hier voor het buurtstencil met de oproep om de raadsvergadering bij te wonen
Lees ook het bericht op de site van Zuideramstel

Deelproject Strawinsky ligt stil
Op dit moment wordt gekeken welke variant van het Zuidas Dok het meest haalbaar is. Wanneer duidelijkheid bestaat over de uitvoering van het Zuidas Dok, brengt Zuidas Amsterdam in kaart wat de meest gunstige tijd is om de eventuele verlaging bij Strawinsky uit te voeren, voor of na de aanleg van het Dok. Klik hier voor de bewonersbrief die op 4 december 2009 is verspreid.

Achtergrondinformatie
Voordat de startnotitie verscheen, te weten op 19 december 2006, heeft de vereniging een brief aan de fractieleden van de stadsdeelraad ZuiderAmstel geschreven om te protesteren tegen het voornemen van de stadsdeelraad om de centrale stad te adviseren de Strawinskylaan te verlagen. Dit was succesvol. Klik hier voor het advies van het stadsdeel aan de centrale stad.

Zuidas ramp voor fietsers
Ook de Fietsersbond is fel tegen de voorgenomen verlaging van de Strawinskylaan. Hierover verscheen een artikel in Het Parool van 31 januari 2008.
Klik hier voor een pdf-versie. De foto bij het artikel is overigens niet van de tunnel onder de Strawinskylaan, maar van de doorgang onder de A10.
OPROEP: teken de petitie tegen de verlaging van de Strawinskylaan en met name de sluiting van de fietstunnels, zie www.fietsersbond.nl/amsterdam. De petitie zal uiteindelijk worden aangeboden aan de gemeenteraad. Op 3 februari 2009 werd bekend dat het fietstunneltje onder de Beethovenstraat open blijft tot na de zomer. Het werk aan het kantoor van AkzoNobel is nu anders gepland, waardoor de fietsers voorlopig de gewone route kunnen gebruiken. Of de fietstunnel definitief open blijft, is nog niet zeker.

Succesje in de gemeenteraad
Het PvdA-raadslid van de centrale stad Bouwe Olij was bereid naar ons te luisteren en heeft op voorstel van Lieneke Meurs samen met Jeanine van Pinxteren van GroenLinks en Hans Bakker van de SP een amendement ingediend om de passages over de verlaging van de Strawinskylaan in de Visie Zuidas en de Prospectus Zuidas te wijzigen. Ook heeft hij vragen aan de wethouder gesteld. Klik hier voor de vragen en antwoorden. Download het amendement (Word), dat op 25 juni jl. met algemene stemmen door de gemeenteraad is aangenomen. Doordat het amendement is aangenomen moet een beslissing over de verlaging van de Strawinskylaan worden uitgesteld totdat er een uitgewerkt stedenbouwkundig plan voor het deelgebied Strawinsky is. Dit heeft B en W er echter niet van weerhouden om vervolgens een concept startbesluit op te stellen waarin nog wordt uitgegaan van verlaging van de Strawinskylaan. Een vreemde gang van zaken.

Klik hier voor de Bijdrage van Bouwe Olij (PvdA) aan het debat over de Zuidas in de raad van 25 juni 2008 (link naar website PvdA).   Klik hier voor de website van Bouwe Olij.

Download ingetrokken amendement van de heer Van Drooge (CDA) d.d. juni 2008 om de Irenegracht bevaarbaar te maken (Word).