Zuidas algemeen

               
De Zuidas vanaf het zuiden, 14 juli 2012
          De Zuidas vanaf het oosten, 25 juni 2013          De Zuidas vanaf het zuiden, 11 juni 2014

Hier vindt u vooral informatie die op de gehele Zuidas betrekking heeft. Deze rubriek wordt niet meer bijgehouden (laatste update: 20 juni 2018). Het laatste nieuws over de Zuidasontwikkeling kan dan ook beter elders worden gezocht. Informatie over het deelproject Strawinsky, een ontwikkeling van kantoren aan de zuidkant van de Prinses Irenestraat, is ook te vinden op Strawinsky.
___________________________________________________________

Veel overlast door herontwikkeling 2Amsterdam

De Twin Towers aan de Strawinskylaan worden herontwikkeld voor het project 2Amsterdam. Ook op zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur wordt er gewerkt. Volgens de informatiebrief nr. 3 worden dan alleen werkzaamheden uitgevoerd waarvan de buurt weinig hinder heeft. Toch is er op zaterdagen veel overlast. Inmiddels is informatiebrief nr. 4 verschenen. Hierin worden excuses aangeboden. De parkeergarage langs de A10 is gesloopt. Voetgangers kunnen vanaf begin juli 2018 weer direct vanaf het Zuidplein naar de Parnassusweg.
Meer informatie
Bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde

Kaart voorbereidende werkzaamheden Zuidasdok

Wij hebben een uitvoeringskaart ontvangen waarop de locaties zijn aangegeven van de werkzaamheden voor de aanleg van Zuidasdok in 2018.
De maandkaarten voor de bouwwerkzaamheden in de noordzone van de Zuidas zijn inmiddels ook beschikbaar.

Vergunning verleend voor padelbanen

Op 2 mei 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van drie padelbanen op de locatie die hierboven is aangegeven. De vergunning is geldig tot 2 november 2020.
Omgevingsvergunning
Tekeningen
Toelichting 16 Mb

Beroep bewoonster tegen bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde ongegrond
Op 18 april 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tegen het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde ongegrond verklaard. Door de toegestane verhoging van de gebouwen 2Amsterdam zal een hoekwoning in de Prinses Irenebuurt in de winter minder zonlicht ontvangen. De gemeente had in aanmerking mogen nemen dat in een hoogstedelijke omgeving andere eisen mogen worden gesteld aan lichtinval en bezonning dan in een minder bebouwde omgeving. Prinses Irenebuurt dus hoogstedelijke omgeving? Lees de uitspraak.
Meer over dit bestemmingsplan

Gebiedsplan 2018 Buitenveldert-Zuidas
In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste thema’s zijn in Buitenveldert/Zuidas en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2018 per thema gaat doen.

Kaarten met de bouwwerkzaamheden voor de Zuidzone Zuidas
Op 15 maart 2018 verkregen wij de ‘maandkaarten bouwen’ van de Zuidas zuidzone (ten zuiden van de A10). Deze geven informatie over de bouwwerkzaamheden voor de komende maanden. NB: het kaartmateriaal is niet altijd volledig of uitputtend. Werkzaamheden van korter dan een maand staan er niet altijd op. Ook werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, waarbij Zuidas geen rol heeft, staan er niet op.

Hoe de boomvalk van de Zuidas verdween

In 2017 heeft de boomvalk niet meer in de Zuidas gebroed. Zijn broedgebied is gekapt in verband met kantorenbouw. Lees het artikel in De Gierzwaluw.

Definitief ontwerp Strawinsky Noordoost

Op 19 februari 2018 ontvangen: het definitieve ontwerp (14 Mb) voor de openbare ruimte in het noordoostelijk deel van het plangebied Strawinsky. Het gaat om de ruimte rondom het nieuwe gebouw van de Goede Doelen Loterij (Nationale Postcode Loterij) op de hoek van de Prinses Irenestraat en de Beethovenstraat. Het gebied wordt volgens de Amsterdam Rainproof gedachte ingericht in verband met de steeds vaker voorkomende hoosbuien.
Zie ook: vergunning voor bruggen Prinses Irenestraat en omgevingsvergunning kap bomen Prinses Irenestraat verleend.

Verkeersbesluit autodate borden Prinses Irenestraat

Op 17 januari 2018 heeft de gemeente vier autodate borden geplaatst in de Prinses Irenestraat. De autodate parkeerplaatsen in de Eduard van Beinumstraat bij het station zijn namelijk opgeheven. Op 29 januari 2018 is een verkeersbesluit in de Staatscourant bekendgemaakt voor de plaatsing van verkeersborden conform model E9 voor drie parkeerplaatsen. Onduidelijk is met welk verkeersbesluit de vierde parkeerplaats is vergund.

Plan voor een groene Zuidas
foto: Kees Winkelman
Op 7 februari 2018 wordt een plan voor een groene Zuidas behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, zie agendapunt 13. De commissie behandelt dan ook het opheffen van het Groeifonds Groen en de opzet en uitwerking van het Herplantfonds Zuidas. De documenten zijn hieronder te downloaden.
Commissieflap
Raadsvoordracht
Plan voor een groene Zuidas 60 Mb
TAC-advies

Lawaai van de Zuidas meten in de Prinses Irenebuurt

In de Prinses Irenebuurt wordt sinds juni 2017 continu het lawaai van de werkzaamheden in de Zuidas gemonitord. Op de website van Munisense zijn met enige moeite de metingen op de locaties AICS, Vijfhoek en Sint Nicolaas Lyceum te vinden. In 2016 is van maart tot oktober het geluid afkomstig van de bouw van het Atrium gemeten. Deze gegevens zijn op onze website te vinden.
Lees meer

Bezwaar tegen gevelreclame Hogan Lovells ingetrokken
< fotomontage < gerealiseerd logo
De bezwaren tegen de omgevingsvergunning van Hogan Lovells voor het plaatsen van een gevelreclame zijn ingetrokken, nadat afspraken waren gemaakt over het verminderen van de luminantie en het toepassen van een dimmer. Op 17 februari 2018 is het logo geplaatst.
Meer informatie

Definitief ontwerp Fred Roeskestraat

Op 3 november 2017 heeft de vereniging het definitief ontwerp Fred Roeskestraat ontvangen.
Definitief ontwerp Fred Roeskestraat (11 Mb)

Informatiebrief nr. 1 over herontwikkeling Twin Towers verschenen

Bouwer J.P. van Eesteren heeft in een informatiebrief van 31 oktober 2017 uiteengezet welke werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de herontwikkeling van de Twin Towers. Een deel van de gebouwen wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden duren tot april 2018.
Meer informatie

Bestemmingsplan Beethoven, tweede fase, aangenomen op 14 februari 2018

Het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase, is op 5 juli 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Het deel van het Beatrixpark dat is gelegen binnen het grootstedelijk projectgebied Zuidas is in dit bestemmingsplan opgenomen. Het plan maakt een aantal woontorens naast het St. Nicolaaslyceum en AkzoNobel mogelijk. Zie ook het item op de website van Zuidas. Op het voorontwerp voor het plan heeft de vereniging op 13 februari 2017 een inspraakreactie ingediend. Op 14 augustus 2017 is een zienswijze ingediend op het ontwerpplan. Op 7 februari 2018 is het plan behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, zie agendapunt 11. Op 14 februari 2018 was de behandeling in de gemeenteraad, bij punt 47. De discussie in de raad is terug te zien tussen 15.44 en 15.53 uur op https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/499592/RAAD%2015-02-2018?
Helaas zal er gebouwd gaan worden op kavel 2 in het Beatrixpark. Jorrit Nuijens van GroenLinks diende met PvdA, CDA en de Partij voor de Dieren een amendement in om kavel 2 groen te laten. Wethouder Van der Burg verklaarde het daar niet meer eens te zijn omdat er meer woningen nodig zijn en dit bestemmingplan zijn inziens binnen de eerdere uitvoeringsafspraken past. Het belangrijke raadslid Vink van D66 gaf toen een stemverklaring dat de wethouder hem overtuigd had in de raadscommissie dat er meer groen in het park zou komen en gaf aan tegen het amendement te stemmen. Toen het daarna in stemming kwam, werd het gesteund door de hele oppositie - GL, PvdA, CDA, PvdD, PvdO - maar dat is niet genoeg en dus werd het amendement verworpen.
Op 28 februari 2018 is in de Staatscourant bekendgemaakt dat de stukken vanaf 1 maart 2018 ter inzage liggen. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 2 maart 2018 gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Bekendmaking in Staatscourant
Commissieflap
Raadsvoordracht
Raadsnotitie
Verbeelding (plankaart)
Nota van beantwoording zienswijzen
Nota van wijzigingen
Raadsadres
Amendement (verworpen)
Amendement - bijlage

Lawaai van de Zuidas meten in de Prinses Irenebuurt
In de Prinses Irenebuurt wordt sinds juni 2017 continu het lawaai van de werkzaamheden in de Zuidas gemonitord. Op de website van Munisense zijn met enige moeite de metingen op de locaties AICS, Vijfhoek en Sint Nicolaas Lyceum te vinden. Vorig jaar is van maart tot oktober het geluid afkomstig van de bouw van het Atrium gemeten. Deze gegevens zijn op onze website te vinden.
Lees meer

Bijeenkomst over Zuidasontwikkelingen in de buurt

Woensdag 7 juni 2017 van 17.00 - 19.00 uur, St. Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2. Aanmelden is niet nodig.
Uitnodiging

Zuidas wil wel met de Prinses Irenebuurt praten
Meer informatie

Uitspraak inzake tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok

In een uitspraak van 26 april 2017 heeft de Raad van State de meeste bezwaren tegen het tracébesluit Zuidasdok afgewezen. Het bestemmingsplan werd in stand gelaten. De minister moet binnen zestien weken enkele gebreken in het tracébesluit herstellen.
Meer informatie

Kap bomen talud Strawinskylaan bij Freshfields
    
De gemeente heeft in een bewonersbrief van 10 april 2017 en op de website van Zuidas aangekondigd dat de bomen in het talud van de Strawinskylaan ten zuiden van Freshfields zo snel mogelijk na het Paasweekend worden gekapt. Ook de platanen langs de Beethovenstraat in het talud ter hoogte van het WTC verdwijnen (2 worden verplant). Ten slotte worden de bomen in de Eduard van Beinumstraat gekapt. De kap heeft te maken met de uitbreiding van het WTC en de ontwikkeling van 2Amsterdam. Het is zorgwekkend dat de gemeente in het broedseizoen gaat kappen.
Update
Op 26 april 2017 heeft de gemeente bericht dat de kap van de bomen de eerste week van mei plaatsvindt. Op de locaties langs het fietspad vindt de kap van bomen plaats in het weekend van 6 en 7 mei. Ten oosten van het WTC is geprobeerd om twee platanen te verplanten. Voor één boom is dat gelukt, bij de andere boom liet de bast los en zijn de werkzaamheden gestaakt.
Omgevingsvergunning vellen uitbreiding WTC   kaptekening
Omgevingvergunning vellen 2Amsterdam   kaptekening

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde

Het Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde is te vinden door te klikken op: Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. Het plan moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd. De vereniging heeft een zienswijze ingediend. ook buurtbewoners hebben zienswijzen ingediend. Zie ook de zienswijze van de Bomenstichting.

Informatiebijeenkomsten Zuidasdok

De aannemer die in 2019 met Zuidasdok gaat starten stelt zich voor aan de bewoners. De bijeenkomsten starten met een presentatie en aansluitend is er de gelegenheid om een-op-een in gesprek te gaan met medewerkers van het project.
Maandag 13 maart, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 19 - 21 uur
Woensdag 15 maart, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 17 - 19 uur
Donderdag 23 maart, Old School podium, Gaasterlandstraat 3-5, 19 - 21 uur
Informatiebrief Zuidasdok

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase

De vereniging heeft op 13 februari 2017 een inspraakreactie ingestuurd op het voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase.

Succes na inspreken over Uitvoeringsbesluit Strawinsky
De vereniging en buurtbewoners hebben 24 januari 2017 ingesproken bij de commissie Ruimtelijke Ordening over het Uitvoeringsbesluit Strawinsky. De behandeling in de gemeenteraad vond de volgende dag plaats (zie agendapunt 35). De belangrijkste wens van de vereniging, te weten dat het toekomstige fietspad over de Vijfhoek aansluit op de Minervalaan, is gehonoreerd. De raad heeft een amendement aangenomen waardoor de laatste zin van de voordracht voor de raadsvergadering is gewijzigd in: Een noord-zuid fietspad is gesitueerd aan de westzijde van het verblijfsgebied, ten oosten van de entree tot de fietsparkeergarage. CDA en PvdA stemden tegen. Ook is - unaniem - een motie aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om aan de noordzijde de bezonning zoveel mogelijk te vergroten door aanpassen van de bouwhoogtes met behoud van de geplande vierkante meters BVO. Er komt meer geld voor speeltoestellen. En er komt permanente geluidsmonitoring bij de bouw.

Uitbreiding WTC betekent verlies van 55 bomen
 
Op 22 december 2016 heeft de gemeente een kapaanvraag ingediend voor 49 bomen en het verplanten van 6 bomen voor de uitbreiding van het WTC. Het is de bedoeling de bomen te kappen vóór het broedseizoen 2017. Het WTC wordt aan de noord- en oostzijde uitgebreid. De parkeergarage zal deels onder openbaar gebied komen. Hiervoor dient de ondergrondse infrastructuur te worden verlegd en dat betekent dat er kabels en leidingen door het talud van de Strawinskylaan (afb. 1) moeten komen en dat de bomen aan de noord- en oostzijde van het WTC moeten wijken (kaptekening, afb. 2). Het talud van de Strawinskylaan is onderdeel van de gemeentelijke Hoofdbomenstructuur. Voor de uitbreiding en de parkeergarage komt nog een bestemmingsplan.
Kapaanvraag
Kapaanvraag toelichting
Bijlage 1 kaplijst
Bijlage 2 kaptekening
Bijlage 3 boomonderzoek
Bijlage 4 quickscan ecologie
Bijlage 5 flora- en faunascan

Welstandskader Zuidasdok
Het ontwerp Welstandskader Zuidasdok is begin december 2016 aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties. Ter bescherming van vogels zal worden opgenomen dat glas niet reflecterend mag zijn. In het kader van het Tracébesluit is al geregeld dat op transparante geluidschermen vogelmarkeringen worden aangebracht. Op 25 januari 2017 is het vastgesteld in de gemeenteraad. Klik hier voor de stukken. Klap het rode pijltje open bij nummer 33 en alle stukken zijn in te zien. Op 23 februari 2017 is het welstandskader in het Gemeenteblad gepubliceerd.
Raadsvoordracht en nota van beantwoording
Ontwerp Welstandskader Zuidasdok versie maart 2016
Raadsbesluit
Welstandskader Zuidasdok definitief

Vereniging dient uitvoerige reactie in op verweerschrift Zuidasdok

Op 1 december 2016 is een aanvullend stuk naar de Raad van State gestuurd ten behoeve van de zittingen van 15 en 16 december over Zuidasdok. Het stuk is ingediend in reactie op het gezamenlijke verweerschrift van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeenteraad.
Meer informatie

Kapvergunningen verleend voor meer dan 14.000 bomen
 25 juni 2004
De vereniging heeft op 15 november 2016 een zienswijze ingediend op de ontwerpkapvergunning voor het Amsterdamse grondgebied van Zuidasdok. Er was ook een ontwerpvergunning voor het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ter inzage gelegd. Van 3 november 2016 tot en met 14 december 2016 kon een ieder tegen de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Ook de Bomenstichting heeft een zienswijze ingediend. Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend.
Omgevingsvergunning kap 14.088 bomen
Nota van beantwoording
Omgevingsvergunning kap 276 bomen A10 rond knooppunt Amstel
Nota van beantwoording
Bekendmaking Staatscourant 1 maart 2017

Rechtbank verklaart beroep tegen vergunning fietsgarage Vijfhoek ongegrond

Begin 2017 wil de gemeente starten met de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage onder de Vijfhoek. De vereniging is niet tegen het project, maar de verleende omgevingsvergunning planologische afwijking biedt naar de mening van de vereniging onvoldoende garanties dat negatieve gevolgen voor de buurt worden voorkomen. Ook is onvoldoende geluisterd naar de bezwaren van de vereniging en de Fietsersbond over de inrichting van het maaiveld. De vereniging heeft op 20 juli 2016 beroep ingesteld. Op 22 november 2016 werd de uitspraak gedaan. Het beroep werd ongegrond verklaard.

Werkzaamheden bouw fietsparkeergarage gestart
De voorbereiding van de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage is op 6 december 2016 gestart. Op 9 december 2016 heeft Zuidas gereageerd op een aangeplakt A4-tje met een bedroefde reactie. Er was een informatiebijeenkomst voor de buurt op 29 november in de Thomaskerk. Zie de bewonersbrief van 14 november 2016. De vereniging heeft op 10 november 2016 een zienswijze ingediend op de aanvraag voor een watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw. Op 30 januari 2017 is de vergunning verleend. Het bemalingsadvies is onderdeel van de vergunning. Er moet voor worden gezorgd dat er geen grondwateronderlast voor de bebouwing aan de Minervalaan optreedt. De vergunning is bekendgemaakt in de Staatscourant.
Fietsparkeergarage onder Vijfhoek

Bewonersbrief over werkzaamheden Strawinskylaan fase 3
Op 9 november 2016 is een bewonersbrief verspreid over de werkzaamheden Strawinskylaan fase 3. De noordelijke rijbaan wordt geasfalteerd, een nieuwe chaufeursruimte wordt gebouwd en er komen nieuwe trappen. Eind januari start het GVB met de aanleg van nieuwe wissels. Vanaf 21 november vertrekken alle bussen van Connexion tijdelijk vanaf de Gustav Mahlerlaan bij het Gustav Mahlerplein. Buslijnen 15 en 65 van het GVB vertrekken tijdelijk vanaf de zuidzijde van de Strawinskylaan. Bus 62 ook, maar in de richting van Amsterdam Lelylaan vertrekt bus 62 niet meer vanaf de Strawinskylaan. Deze bus rijdt dan via de De Boelelaan naar Lelylaan. De werkzaamheden duren tot 1 april 2017.

Opschudding over werkzaamheden Strawinskylaan
Vanaf 21 oktober 2016 wordt in vier weekenden tot 2.00 uur 's nachts met mogelijke uitloop verder in de nacht gewerkt aan de Strawinskylaan. Op de maandagen wordt tot 6.00 uur gewerkt. In een bewonersbrief is vermeld dat de werkzaamheden op sommige momenten aanzienlijke geluidshinder zullen veroorzaken. Op 13 oktober 2016 is hiervoor een nachtwerkontheffing verleend. Een delegatie van het bestuur is op 19 oktober 2016 naar het inloopspreekuur van de Zuidas geweest om de bezwaren van de buurt onder het voetlicht te brengen. Lees het verslag.

Inloopspreekuur Zuidas
Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur houden een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas spreekuur om te reageren op uw vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen. Dag en tijd: dinsdag 17.00 - 18.00 uur. Locatie: Market 33, Claude Debussylaan 33.
Meer informatie

Fietspad tussen Stibbe en Akzo geopend
 Foto: Lex Mante
Op 23 september 2016 is het fietspad tussen Stibbe en AkzoNobel feestelijk geopend. Hierdoor is het weer mogelijk om via het tunneltje onder de Beethovenstraat het Beatrixpark in te fietsen en vice versa. De fietsroute heeft de buurt te danken aan de gemeenteraad, die op 13 maart 2013 met algemene stemmen een motie van de Partij voor de Dieren aannam om de mogelijkheid van een fietsroute in het ontwerp op te nemen.
Meer informatie

Zuidasdok onnodig koekoeksei van Rijkswaterstaat
Ingezonden brief d.d. 23 augustus 2016 van Dik van Mourik "Koekoeksei", Het Parool. Lees.

Zuidas keihard voor monumenten
Bewoners van de Warnersblokken vrezen schade door de werkzaamheden in de Fred. Roeskestraat.
Lees meer

Concept-Uitvoeringsbesluit Strawinsky - omvangrijke zienswijze ingediend

Het concept-Uitvoeringsbesluit Strawinsky lag tot 13 juli 2016 ter inzage. De vereniging heeft een 17 pagina's tellende zienswijze ingediend.
Meer informatie

Visie Zuidas 2016 vastgesteld

Op 5 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de Visie Zuidas 2016 vastgesteld. Klik hier voor de documenten (zie agendapunt 29). Alle amendementen en moties zijn aangenomen, zie de uitslagenlijst, en hieronder:
Minimaal 30% van het woningbouwprogramma in het sociale segment waarvan ten minste de helft bereikbaar voor middeninkomens (vrije sectorhuurwoningen). Uitwerken culturele ambities. Uitbreiding bijv. richting de Riekerpolder. Maximale vergroening met o.a. groene muren, verticaal groen etc. Zie ook het advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) van 21 april 2016.
Zie voor de totstandkoming en onze zienswijze het item Concept Visie Zuidas 2016.

Beroep tegen tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok

De vereniging heeft beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het tracébesluit Zuidasdok en het bestemmingsplan Zuidasdok.
Het tracébesluit Zuidasdok maakt de verbreding van de A10 Zuid mogelijk en twee tunnels onder het kerngebied van de Zuidas. Het bestemmingsplan regelt onder meer een nieuwe openbaarvervoerterminal, de openbare ruimte boven de tunnels en een noord-zuid fietsverbinding tussen Beatrixpark en Antonio Vivaldistraat. Als gevolg van het project zullen circa 14.700 bomen verdwijnen. In de beroepschriften van de vereniging wordt betwist dat de capaciteitsverhoging van de A10 Zuid noodzakelijk is. Ook wordt betwist dat de luchtvervuiling zal afnemen. Een belangrijk punt is de vrees voor grondwaterproblemen en de bewijslast bij het ontstaan van schade. Ook wordt ingegaan op de maatregelen die nodig zijn voor behoud van een goed leefklimaat en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Er zijn 18 beroepschriften ingediend. Zie hierover de website van Zuidas. Tegen de ontwerpbesluiten waren 176 zienswijzen naar voren gebracht. De beroepschriften van de vereniging zijn opgesteld door Wieringa Advocaten.
Beroepschrift tegen tracébesluit
Beroepschrift tegen bestemmingsplan
Meer informatie

Verkeersbesluit Beethovengebied Amsterdam-Zuid

Op 3 juni 2016 is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het Beethovengebied. Het gaat hier om het fietspad Prinses Irenestraat in het Beatrixpark en de wegen naar de nieuwbouw van Stibbe en AkzoNobel. Zie de Staatscourant. Het ongelukkige besluit van 11 december 2015 is ingetrokken.

Tracébesluit Zuidasdok en bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld

Het Tracébesluit Zuidasdok is op 18 maart 2016 vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu. Wij ontvingen een brief hierover. De vereniging heeft destijds een zienswijze ingediend en is dus gerechtigd beroep in te stellen. De reactie op onze zienswijze is te vinden in de nota van beantwoording onder T130-B40. Ook over het bestemmingsplan Zuidasdok heeft de vereniging een zienswijze ingediend. Op de zienswijze is gereageerd in dezelfde nota van beantwoording. Het bestemmingsplan is op 13 april behandeld in de commissie RO en op 20 april vastgesteld in de gemeenteraad. Het tracébesluit en het bestemmingsplan zijn op 12 mei 2016 gecombineerd bekendgemaakt en terinzage gelegd. Tegen het tracébesluit en het bestemmingsplan kon tot 23 juni 2016 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Meer informatie over het tracébesluit
Meer informatie over de behandeling van het bestemmingsplan
Inspraak in commissie RO 27 mei 2015

Geluidsmeters geplaatst voor pilot geluidmonitoring Prinses Irenebuurt

De gemeente heeft op 15 maart 2016 op drie adressen en bij de AICS geluidsmeters geplaatst om het geluid van de bouwwerkzaamheden bij het Atrium te monitoren. De apparaten sturen een e-mail naar alle partijen als vooraf ingestelde waarden worden overschreden, zodat de aannemer kan sturen op zijn werkzaamheden.
Meer informatie
Direct naar meetgegevens

Jaarplan Groeifonds Groen Zuidas 2016

Onlangs is de publieksversie van het Jaarplan Groeifonds Groen Zuidas 2016 verschenen.
In de havenkom bij de Fred. Roeskestraat wil men vlonders maken om voor zwemmers toegang tot het water te creëren. Ook worden in de Fred. Roeskestraat acht extra dikke bomen geplaatst. Het plantsoen achter Freshfields wordt opgeknapt.

Derde overleg over hinder Zuidas op 26 januari in Sint Nicolaaslyceum
Op 26 januari was er weer een overleg tussen buurtbewoners en Zuidas over de hinder die de buurt ondervindt van de werkzaamheden in de Zuidas. Klik hier voor de sheets die op 26 januari zijn getoond. Klik hier voor her verslag. Zie ook: Sheets bouwplanning Noordzone. Kaart projecten Zuidas. Klik hier voor de sheets die op 14 september 2015 zijn getoond. Klik hier voor het verslag van het overleg van 25 augustus.
Meer informatie over de overlast op onze website
Informatie op website Zuidas

Concept Visie Zuidas 2015

Van vrijdag 15 januari 2016 tot en met vrijdag 26 februari lag de concept Visie Zuidas 2015 ter inzage. Besluitvorming vindt naar verwachting plaats in het derde kwartaal van 2016.
Inspraakreactie van de vereniging
bijlage (Fred Tonneijck, Over bomen en buien, Bomennieuws lente 2008)
Meer informatie

Fietsparkeergarage Vijfhoek komt naderbij
  
De gemeente bereidt de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage onder de Vijfhoek voor. Zie het bericht op de website van Zuidas: Zuidas krijgt derde fietsparkeergarage. Ook is een informatiekrant verschenen. Op 4 december 2015 is een vergunningaanvraag ingediend. Op 20 januari 2016 is de ontwerpbeschikking toestemming strijdig planologisch gebruik ter inzage gelegd. Klik hier voor meer informatie. Er komen 3.500 stallingsplaatsen. Klik hier voor de zienswijze van de vereniging. Op 13 april 2016 is de kapvergunning verleend. Zie de toelichting op de kapaanvraag, de kaptekening, de kaplijst en het boomonderzoek. Op 2 juni 2016 is de omgevingsvergunning strijdig planologisch gebruik verleend. Zie ook de nota van beantwoording en de bekendmaking.

Brief over maatregelen tegen bouwoverlast Noordzone Zuidas

In een brief van 4 december 2015 heeft directeur Zuidas ir. K.W. de Boer uiteengezet hoe de hinder door bouwprojecten in de Noordzone zal worden tegengegaan. Ook wordt aangegeven dat omliggend vastgoed gedurende het bouwproces zal worden gemonitord in verband met eventuele schade. Bart van Eijk (bek{@}zuidas.nl) zal het centrale aanspreekpunt voor de bewoners worden.

Bijeenkomst over grondwaterproblematiek

Op 7 december 2015 vond in het Sint Nicolaaslyceum een watersessie plaats. Zie verder de uitnodiging.

Bijeenkomsten over Uitvoeringsbesluit Strawinsky

Op 1 oktober 2015 en 4 november 2015 waren er in het St. Nicolaaslyceum bijeenkomsten over het Uitvoeringsbesluit Strawinsky dat in voorbereiding is. Op 24 november 2015 vond de derde en laatste bijeenkomst plaats.
Uitnodiging    Verslag 1e bijeenkomst    Verslag 2e bijeenkomst    Verslag 3e bijeenkomst

Bouwvergunning nieuwe torens Atrium verleend

Op 26 oktober 2015 is de omgevingsvergunning voor de bouw van twee nieuwe Atriumtorens verleend. Links de situatie na de bouw van toren A en nadat ZuidasDok gereed is (2025). Rechts de huidige situatie.

Bijeenkomst over ZuidasDok
Op maandag 26 oktober 2015 om 19.00 uur in het Sint Nicolaaslyceum. Voor de bewoners van de Prinses Irenebuurt.
Meer informatie

Zuidas organiseerde bewonersoverleg Irenebuurt op 25 augustus
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur), locatie: Sint-Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2.
Programma:
- Welke bouwprojecten en evenementen staan er op stapel tot 2017?
- Welke effecten hebben deze op de buurt?
- Wat zijn de afspraken met de ontwikkelaars en bouwers?
- Nut en noodzaak onderzoeken en metingen: bouwkundige opname i.v.m. mogelijke schade
- Effecten grondwaterstand
- Handhaving door Omgevingsdienst en stadsdeel Zuid
Uitnodiging

Beroep gegrond
foto: Andreas Jonker
Op 5 augustus 2015 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Amsterdam RAI voor een deel vernietigd en de gemeenteraad opdracht gegeven om voor het vernietigde deel een nieuw plan op te stellen. De gemeenteraad heeft niet inzichtelijk gemaakt of het houden van muziekevenementen en festivals in zowel de bestaande hallen als op het buitenterrein ruimtelijk aanvaardbaar is zonder het daartoe opnemen van regels in het plan. Ook is een voorlopige voorziening getroffen waarmee de evenementen in afwachting van het nieuwe plan voorlopig nog wel in de bestaande hallen kunnen plaatsvinden. Klik hier voor de uitspraak.
Meer informatie over dit bestemmingsplan

Gratis planten halen op Mahlerplein op 7 augustus
foto: @RooflifeNL
Op vrijdag 7 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur organiseerde projectorganisatie Zuidasdok i.s.m. BAM een gratis ‘plantjesmarkt’ op het Gustav Mahlerplein. De huidige siertuinen langs het ITO-gebouw verdwijnen vanwege de bouw van de fietsparkeergarage en de herinrichting van het plein. Omwonenden en bedrijven kregen de gelegenheid om een of meerdere planten uit te graven voor eigen tuin en balkon.
Meer informatie

Van 6 tot en met 10 juli weer hinder Atrium

Van maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli 2015 wordt nog een aantal damwanden nagetrild voor de bouw van de parkeergarage van het Atrium. In een bewonersbrief heeft de bouwcombinatie uitgelegd waarom het natrillen noodzakelijk is.
Zie ook: Buurt in opstand tegen geluidsoverlast Atrium

Bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 vastgesteld
De vereniging heeft op 12 augustus 2015 een zienswijze ingediend met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 dat op 2 juli 2015 ter inzage was gelegd. De zienswijze en de nota van beantwoording kwamen aan de orde in de commissie RO op 23 maart 2016. Klik hier voor de agenda. Klik hier voor de commissieflap. Namens de vereniging heeft Gery Mazeland ingesproken. Klik hier voor de uitzending (agendapunt 14). Het bestemmingsplan is op 30 maart 2016 ongewijzigd vastgesteld. Bekendmaking in Staatscourant.
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan
Postcode Loterij koopt Winterthurgebouw

Hinder Atrium en sloop bij rechtbank leiden tot woede

Bij de sloop voor de tijdelijke rechtbank worden de gemaakte afspraken over de werktijden niet nageleefd. Er werd donderdag 25 juni ruim voor 7 uur 's ochtends begonnen "omdat de sloper eerder was gearriveerd" en ook werd de hele zaterdag 27 juni gesloopt. Door de sloop ondervinden de tegenoverliggende flatgebouwen hevige trillingen. Op 16 juni erkende de gemeente dat ook bij de bouw van de parkeergarage voor het Atrium de regels werden overtreden. Op 29 juni vond er overleg plaats met de vereniging en de buurt. Zie hierover het verslag op de website van Zuidas. Op 25 augustus 2015 was er een vervolgoverleg. Zie hierover onze brief van 31 augustus 2015. Klik hier voor het verslag. De volgende bijeenkomst is op 26 januari 2016 om 19.00 uur in het Sint Nicolaaslyceum.
Bouwhinder Atrium uitnodiging tot overleg (e-mail d.d. 16 juni 2015)

Onderzoek naar fietsparkeren onder veldje

De gemeente onderzoekt momenteel of het mogelijk is op de Vijfhoek, het voetbalveldje op de kop van de Minervalaan, een ondergrondse garage voor fietsen te maken. Als het financieel niet haalbaar is, wordt een procedure in gang gezet om fietsparkeren op het maaiveld mogelijk te maken. Op 5 oktober 2015 heeft de dienst Zuidas een kort artikel geschreven over de stand van zaken. Het staat ook (met foto) op de website van Zuidas.
In gesprek over fietsparkeren in Zuidas (april 2015)
Fietsparkeren in de Vijfhoek (juli 2015)
Leaflet fietsparkeergarage vijfhoek

Zuidasdok: veel zienswijzen ingediend
Er zijn 45 zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok ingediend en 131 zienswijzen over het ontwerptracébesluit Zuidasdok. Het bestemmingsplan en de nota van beantwoording zullen in het eerste kwartaal van 2016 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Dit staat in een notitie die voor de commissievergadering RO van 27 mei 2015 is opgesteld. De vereniging heeft ingesproken op de vergadering van deze raadscommissie. Klik hier voor de uitzending, de bijdrage van bestuurslid Gery Mazeland is te zien vanaf 1:42 uur.

Documenten Zuidasdok ter inzage

Het ontwerptracébesluit Zuidasdok, het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok, het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidswaarden en het projectMER Zuidasdok zijn op 12 maart 2015 tot en met 22 april 2015 ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kon eenieder een zienswijze naar voren brengen. De vereniging heeft zienswijzen ingediend.
Bekendmaking
Documenten
Zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan
Zienswijze over het ontwerptracébesluit/projectMER

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas heeft succes
  < Aanpassing
Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas lag tot en met 8 april 2015 ter inzage. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Begraafplaats Buitenveldert aan de westzijde, de Fred. Roeskestraat aan de noordzijde, de Parnassusweg aan de oostzijde en de A10 aan de zuidzijde. Het plan voorziet in vervangende nieuwbouw voor de rechtbank. De vereniging heeft een zienswijze naar voren gebracht. Op 2 september 2015 vond de behandeling in de raadscommissie RO plaats. Op 9 september 2015 stond het plan op de agenda van de raad (zie punt 18). Naar aanleiding van de zienswijzen is het aan de raad voorgelegde ontwerpplan gewijzigd. De Bomenstichting, onze vereniging en Spirit hebben bereikt dat enkele gronden waar groen aanwezig is als Groen worden bestemd in plaats van Verkeer of Maatschappelijk. Klik hier voor de aangepaste verbeelding.
Bekendmaking
Raadsvoordracht
Nota van wijziging
Nota van beantwoording

Bestemmingsplan Zuidas-Atrium vastgesteld

Op 1 juli 2015 is het bestemmingsplan Zuidas-Atrium vastgesteld. Het plan voorziet in de uitbreiding van het kantorencomplex Atrium en de realisatie van plintvoorzieningen en conserveert de huidige vergunning voor de parkeergarage. De elf beeldbepalende iepen langs de Parnassusweg (zie foto) zullen ten gevolge van de bouw van de parkeergarage verdwijnen. De Bomenstichting heeft tevergeefs gevraagd de strook grond waarop herplant van iepen zal plaatsvinden de bestemming groen te geven met de functieaanduiding ‘groeiplaats bomen hoofdstructuur’. Dit zou geen geen toegevoegde waarde hebben. Meer informatie.
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan
Raadsvoordracht
Nota van beantwoording
Bekendmaking vaststelling
Bouwenveloppe Atrium (bijlage 1 bestemmingsplan) 19 Mb

Beroep ingesteld tegen bestemmingsplan Amsterdam RAI
De vereniging heeft op 19 maart 2015 beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Amsterdam RAI, omdat het plan geen regels bevat om de overlast voor de buurt ten gevolge van StrandZuid en evenementen in en buiten de RAI-hallen te beperken. De behandeling van het beroep bij de Raad van State vond plaats op 2 juli 2015. De uitspraak was op 5 augustus 2015, zie elders hierboven op deze pagina.

Beeldvormende vergadering Zuidas
Stadsdeel Zuid is bezig met het opstellen van de Gebiedsagenda Buitenveldert/Zuidas 2016-2019 en verzamelt daarvoor zoveel mogelijk inbreng uit de buurt. Bewoners, bedrijven en gebruikers van de Zuidas waren uitgenodigd om op 17 maart 2015 een korte pitch te geven. De pitches zullen ook worden gebruikt voor het advies van de bestuurscommissie over de Visie Zuidas. De vereniging heeft met drie bestuursleden ingesproken, zie pitch 1 en pitches 2 en 3.

Maandag 9 maart 2015 informatiemarkt Noordzone
Op maandag 9 maart 2015 was er een informatiemarkt over de ontwikkelingen aan de noordkant van de Zuidas van 17.00 – 20.30 uur in de Thomaskerk aan de Prinses Irenestraat 36.
Meer informatie

Input voor nieuwe Visie Zuidas

De ontwikkeling van de Zuidas is halverwege. Daarom wordt de Visie Zuidas 2009 vernieuwd. De gemeente heeft omwonenden en gebruikers van het gebied gevraagd om mee te denken. Op 28 januari 2015 heeft de vereniging haar visie op een nieuwe visie gegeven. De resultaten van de inbreng worden verwerkt in de Visie Zuidas 2015.
Input voor Visie Zuidas 2015
Meer informatie

Start bouw ondergrondse parkeergarage Atrium

Op 29 januari 2015 is een nieuwsbrief verspreid over de start van de bouw van de ondergrondse parkeergarage van het Atrium. Op 16 februari 2015 wordt gestart met het inbrengen van de damwanden. Op 6 april zijn de heiwerkzaamheden begonnen. Melden van calamiteiten en vragen over de bouw: tel. 0226-397 000.
Meer informatie

Uitbreiding Atrium

Lees de bewonersbrief van 24 juli 2014, waarin wordt aangekondigd dat een omgevingsvergunning zal worden verleend voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage rondom het bestaande gebouw. Daarna zal het bestemmingsplan worden gewijzigd om de bouw van twee nieuwe torens mogelijk te maken. De omgevingsvergunning voor de ondergrondse parkeergarage is op 19 september 2014 verleend. Uit de plattegrond blijkt dat de parkeergarage tot onder het fietspad en de aangrenzende groenstrook met iepen komt. Ruimtelijke motivering. Waterparagraaf. Lees ook de brief van G&S van 16 oktober 2014 over hinder door het intrillen van damwanden en de informatiebrief van 7 januari 2015.

Grote beroering over bestemmingsplan Amsterdam RAI
  
Op 17 en 18 december 2014 is het bestemmingsplan Amsterdam RAI in de gemeenteraad behandeld. Zie de stukken (agendapunt 15) en de uitzending. Door het aannemen van een amendement op 17 december werd gedacht dat het hotel uit het bestemmingsplan was gehaald. Hierna ontstond grote beroering. Hoe het precies mogelijk is, is onduidelijk, maar hetzelfde amendement werd de volgende dag na een brief van de wethouder opnieuw in stemming gebracht en toen verworpen. Het amendement was ingediend door de Partij voor de Dieren omdat een deel van het bosje (linksboven binnen de rode lijn) dreigde te worden opgeofferd voor het hotel. Het amendement om de oever van het Beatrixpark buiten het plan te houden (zie afb. 2) heeft wel stand gehouden. Een amendement om de bomen bij de havenkom extra bescherming te geven, heeft het niet gehaald. Ten slotte is opnieuw een motie aangenomen over structureel overleg met de buurten rondom de RAI.
Zienswijze
Nota van beantwoording
Inspraaktekst
AT5 over 'foutje' SP
Het Parool over stevige politieke rel
Het Parool 19 december 2014
Notulen gemeenteraad 17 december 2014 en 18 december 2014 (voor zover relevant)

Informatieavond Zuidas en Water
Op 4 november 2014 organiseerde de Dienst Zuidas een avond over water in de Zuidas. O.a. vraag en antwoord met Kasper Spaan, planadviseur Waternet, en Anja Wanningen, themamanager Water Zuidas/Zuidasdok. Klik hier voor het verslag.
Meer informatie

Raad van State over bestemmingsplan Kenniskwartier Noord

Op 15 oktober 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het beroep van de Vogelwerkgroep Amsterdam tegen het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord. Het ging erom of de gemeenteraad er terecht vanuit was gegaan dat een ontheffing zou kunnen worden verkregen voor de verwijdering van de nesten van boomvalk en sperwer. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard, omdat de bosschages die nodig zijn om deze vogels te laten broeden, behouden kunnen blijven bij de uitwerking van het bestemmingsplan. Voorts kunnen bouwwerkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat verstoring van de boomvalk en de sperwer wordt voorkomen. Een vreemde uitspraak, omdat in het bestemmingsplan helemaal geen rekening is gehouden met het behoud van (een deel van) de bosschages.
Meer informatie

Zuidas begonnen met voorbereiding bouw tijdelijke sporthal

Op deze plek aan de Gustav Mahlerlaan, naast The Edge, moet een tijdelijke sporthal komen ter vervanging van de sporthal aan de De Boelelaan 46. Achter deze hal komt namelijk een Integraal Kindcentrum. Een ontwerpomgevingsvergunning voor de tijdelijke sporthal lag tot 10 juli 2014 ter inzage. De vereniging heeft een zienswijze ingediend. Op 25 juli 2014 is de omgevingsvergunning verleend. Op 12 augustus 2014 start de plaatsing van de units. Infobrief.

Informatiemarkt Zuidas en Zuidasdok op 15 mei 2014

De vereniging heeft deelgenomen aan de informatiemarkt op donderdag 15 mei 2014 in de centrale hal van het WTC. Klik hier voor de folder met uitnodiging.

Zienswijze bestemmingsplan Beethoven, eerste fase
Op 30 april 2014 heeft de vereniging een zienswijze ingediend met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase. Klik hier voor de toelichting en de regels. Klik hier voor de verbeelding. Het plan heeft betrekking op de reeds in aanbouw zijnde kantoren van AKZO en Stibbe.

Zienswijze bestemmingsplan Amsterdam RAI
Op 22 april 2014 heeft de vereniging een zienswijze ingediend met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Amsterdam RAI. Het plan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Het plan beoogt een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken: een parkeergarage tussen bestaande bebouwing aan de zuidkant en een hotel met 650 kamers ten zuiden van het huidige RAI-terrein. Ook heeft het plan tot doel om de horeca aan de Boerenwetering (locatie 'StrandZuid') juridisch beter te regelen.

Slechtvalken ABN AMRO
Vanaf begin maart 2014 draait een webcam in de slechtvalkennestkast die aan de gevel van het hoofdkantoor van ABN AMRO hangt. Er zijn vier jongen uit het ei gekropen. Klik hier voor live beelden van de webcam. Klik hier voor een collage van de beelden op YouTube. Op 2 mei 2014 werden de jongen geringd, zie Reportage AT5.

Zuidasdok
Begin april 2014 ontvingen wij een brief met de reactie op onze zienswijzen op de kennisgeving projectMER Zuidasdok. De minister heeft nu een definitief advies reikwijdte en detailniveau Zuidasdok (ARD) opgesteld. Op basis van de ARD worden de milieueffectenstudies uitgevoerd en het projectMER, het ontwerptracébesluit (voor wijziging A10) en het ontwerpbestemmingsplan (voor de aanpassingen in de openbare ruimte en voor de realisatie van de openbaar vervoer terminal) opgesteld. Begin 2015 start hiervoor de zienswijzeprocedure.
Meer informatie

Gemeenteraad kiest voor volwaardige fietsroute na voltooiing Stibbe en AkzoNobel
  
Het college van B&W heeft op 12 november 2013 ingestemd met een volwaardige fietsroute conform voorkeursvariant 3B tussen Stibbe en AkzoNobel (zie de gele lijn op de afbeelding). Indien dit niet mogelijk is, komt de route tussen Stibbe en het Sint Nicolaas Lyceum. De bedoeling is om de gevaarlijke kruising Beethovenstraat / Prinses Irenestraat hiermee te ontlasten. Ook zal de gemeente bekijken of de kruising op de korte termijn veiliger kan worden gemaakt door een bypass naar het fietstunneltje aan te leggen (is inmiddels gereed). Zie hierover ook hieronder bij het item Kruising Beethovenstraat / Prinses Irenestraat. Klik hier voor een uitgebreide toelichting door de Dienst Zuidas (commissieflap) ten behoeve van de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat (BWK) van 4 december 2013. Klik hier voor de agenda (agendapunt 39). Klik hier voor de uitzending. De Partij voor de Dieren stelde voor snorfietsen van het aan te leggen fietspad te weren en bood de wethouder een marsepeinen olifant aan. Zowel AkzoNobel als Stibbe spraken zich uit tegen variant 3B. Op 22 januari 2014 heeft de gemeenteraad besloten een volwaardig fietspad aan te leggen met als uitgangspunt voorkeursvariant 3B zoals verwoord in de aangenomen motie van 13 maart 2013 van PvdD, SP, PvdA en Red Amsterdam (nr. 150). Klik hier voor de stukken (agendapunt 24).
Zie ook: Kruispunt Beethovenstraat veilig voor fietsers, Beatrixpark scootervrij

Schouw kruising Beethovenstraat / Prinses Irenestraat
    
Tijdens de ochtendspits van 11 september 2013 vond een schouw plaats van het aangepaste kruispunt. Bekijk de reportage van de schouw op AT5. De schouw heeft geleid tot een rapport van Goudappel Coffeng van 28 oktober 2013. Uit dit rapport blijkt dat het aantal fietsers in de ochtendspits hoger is dan verwacht. Veel minder fietsers maken nu gebruik van het fietserstunneltje onder de Beethovenstraat. Besloten is een bypass naar het fietstunneltje aan te leggen om fietsers te verleiden meer hiervan gebruik te maken. Lees het persbericht van 30 oktober 2013.
Bewonersbrief
Mondelinge vragen over onveilig kruispunt fietsers (Dichtbij.nl)
Proef met verkeersregelaars (Dichtbij.nl)
Bijna onder de bus (Het Parool 19 oktober 2013)
Herstel de Groene Zoomfietsroute (Het Parool 22 oktober 2013)
Nieuwe fietsroute door Beatrixpark (Zuidas, 31 oktober 2013)
Extra fietspad naast kruising Beethovenstraat (Het Parool 31 oktober 2013)

Hoogste punt viering The Edge
    
Op 4 juli 2013 vierde projectontwikkelaar OVG het bereiken van het hoogste punt van het gebouw The Edge aan de Gustav Mahlerlaan. Op de foto v.l.n.r. Jeppe de Boer, voorzitter directie OVG, Peter Bommel, voorzitter Raad van Bestuur Deloitte, en Carolien Gehrels, wethouder.

Besluit gemeenteraad over fietspad Beethoven
Het fietspad in het Beatrixpark dat leidt naar het tunneltje in de Beethovenstraat zal na de bouw van de kantoren van Stibbe en AkzoNobel niet meer terugkeren, maar er moet wel een mogelijkheid komen om weer door het gebied te fietsen, zo heeft de gemeenteraad op 13 maart 2013 besloten. Klik op integrale uitzending voor de integrale uitzending van de raadsvergadering (agendapunt 23). Een motie van de Partij voor de Dieren om in het maaiveldontwerp de mogelijkheid van een fietsroute op te nemen en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het fietstunneltje werd met algemene stemmen aanvaard. Wethouder Van Poelgeest was akkoord met de motie, maar wees er wel op dat dit pas over vijf jaar aan de orde is. Eerst moeten de kantoren worden gebouwd. Dan kan niet door het gebied worden gefietst. Het fietstunneltje blijft wel open gedurende de bouw. Op 10 april 2013 zijn het besluit en de kennisgeving daarvan gepubliceerd op Amsterdam.nl. De Fietsersbond heeft tegen het besluit beroep ingesteld.

B en W stellen de raad voor een fietspad op te heffen

Het fietspad door het Beatrixpark naar het tunneltje onder de Beethovenstraat dreigt definitief te verdwijnen. Het fietsverkeer door de Prinses Irenestraat wordt daardoor drukker en de onoverzichtelijke oversteek bij de Beethovenstraat wordt nog gevaarlijker. B en W stellen de raad voor de kruising te verbeteren. Zie Nieuws uit B&W 6 februari 2013. Op 27 februari 2013 zijn de wegonttrekking en het voorstel tot aanpassing van de kruising behandeld in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat. Zie de agenda met alle stukken (agendapunt 37). Hieronder zijn enkele stukken direct aan te klikken. Zie ook de andere items op deze pagina (Brief Klaas de Boer en AT5 filmpt onveilige kruising) en de reactie van de Fietsersbond. Het bestuur van de vereniging en verschillende buurtbewoners hebben ingesproken om te protesteren tegen het opheffen van het fietspad. Bekijk de integrale uitzending: integrale uitzending Klik op het driehoekje om te beginnen en sleep het balkje naar 284,56 voor de eerste inspreker, Dik van Mourik.
Commissieflap
Nota van beantwoording
Ontwerp verbeterde kruising Beethovenstraat/Irenestraat
Het Parool 26 februari 2013

Duitse belegger koopt het nog te bouwen hoofdkantoor van AkzoNobel
Lees meer

Online peiling Zuidas
Momenteel werkt Dienst Zuidas samen met betrokken partijen aan de kaders die beschrijven hoe de Zuidas in de toekomst ontwikkeld wordt. Met de A10 onder de grond ontstaat ruimte om station Amsterdam Zuid te verbeteren en de stationsomgeving opnieuw in te richten. De Dienst Zuidas wil graag weten wat de buurt belangrijk vindt. Klik hier voor de online peiling die liep tot en met 10 januari 2013.

Brief Klaas de Boer over kruising Prinses Irenestraat/Beethovenstraat

Op 5 december 2012 heeft de directeur van de dienst Zuidas een brief geschreven aan de leden van de raadscommissies BWK en VVL over aanpassing van de kruising Prinses Irenestraat/Beethovenstraat. Op 27 februari 2013 is een en ander in de raadscommissie BWK besproken tezamen met het ontwerpbesluit wegontrekking fietspad Beethoven en de nota van beantwoording. Klik hier voor onze zienswijze op het ontwerpbesluit wegontrekking. Zie ook de brief die wethouder Van Poelgeest aan de bewoners van de Beatrixflat heeft geschreven.

Omgevingsvergunning nieuw Stibbegebouw
Een ontwerpbesluit omgevingsvergunning Beethovenstraat (Plot 3, deelgebied Beethovenstraat Zuidas) - 381031, oprichten kantoor, lag vanaf 1 november 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerp is uitgebreid aan de orde geweest in de Commissie voor Welstand en Monumenten. De vereniging heeft een zienswijze ingediend. Klik hier voor de nota van beantwoording. Op 27 maart 2013 is de vergunning verleend. Klik hier voor de bekendmaking.

Nota van Beantwoording Zienswijzen op de ontwerp Structuurvisie en planMER ZuidasDok
In deze nota van beantwoording wordt onder meer ingegaan op de zienswijze van de vereniging, zienswijze 53. Klik hier voor de beantwoording van deze zienswijze. Klik hier voor het gehele document.

Ontwerpbesluit wegonttrekking fietspad Beethoven

Op 24 juli 2012 hebben burgemeester en wethouders besloten het ontwerpbesluit wegonttrekking fietspad Beethoven vrij te geven voor terinzagelegging. Tot en met 20 september kon een zienswijze worden ingediend. Lees meer. Klik hier voor onze zienswijze. Zie ook het item Organisaties in Zuidas sturen brief aan wethouder over fietsroute.

Omgevingsvergunning parkeergarage Beethovenstraat/A10 verleend

Van 26 juli tot en met 5 september 2012 lag het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het oprichten van een ondergrondse parkeergarage op de locatie Beethovenstraat/A10, in afwijking van eerder verleende vergunningen, ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. Op de te bouwen parkeergarage komen de nieuwe kantoren van AKZO en Stibbe. Op 4 september 2012 heeft de vereniging een zienswijze ingediend.
Preadvies   Ruimtelijke onderbouwing   Natuurtoets  
De omgevingsvergunning is verleend op 23 november 2012 en inmiddels onherroepelijk geworden.
Er is ook een ontwerpbesluit watervergunning ter inzage gelegd. Klik hier voor onze zienswijze op dit ontwerpbesluit. Ook deze vergunning is verleend.

Brief aan directeur Zuidas
Op 10 juli 2012 heeft de vereniging aan Klaas de Boer, directeur Zuidas, een brief gestuurd waarin om overleg wordt gevraagd in verband met de bereikbaarheid van de buurt, die door de Zuidasontwikkelingen wordt bedreigd. Bij brief van 10 september 2012 is hierop geantwoord. Zie ook onze reactie van 17 september 2012.

Vergroening van de Zuidas
      
12 april 2012                                          29 september 2012                                  5 juni 2013
De grond naast de wanden van het viaduct in de Parnassusweg is in april 2012 in opdracht van de Dienst Zuidas gereed gemaakt voor beplanting. Hiermee wordt een idee van Monique Disselhoff, ingebracht tijdens de fietstocht Groen door Zuidas op 20 mei 2011, gerealiseerd. De voertuigen van de media die hier vaak stonden opgesteld als er weer een belangrijke zaak in de rechtbank was, zullen een ander plekje moeten vinden.

3 april 2012 Inloop informatiemarkt ZuidasDok
Op dinsdag 3 april organiseerde projectorganisatie ZuidasDok een inloop informatiemarkt. Medewerkers van de projectorganisatie waren aanwezig om vragen over verschillende aspecten van het project te beantwoorden. Klik hier voor de uitnodigingsbrief. Klik hier voor onze zienswijze.
Meer informatie

Organisaties in Zuidas sturen brief aan wethouder over fietsroute
Op 6 februari 2012 vond in de Thomaskerk een bespreking plaats over de wijziging van de fietsroute door het Beatrixpark in verband met de komende nieuwbouw voor AkzoNobel en Stibbe. Klik hier voor de uitnodiging. Naar aanleiding van het verslag van deze bijeenkomst heeft de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg op 27 februari samen met andere organisaties en emeritus hoogleraar Martijn Katan een brief aan wethouder Van Poelgeest gezonden. De brief gaat in op de opties die in de Studie fietsroutes Beethoven zijn beschreven. Klik hier voor de studie (2,6 MB). Zie ook Inspreken helpt.

Hello Zuidas op 1 januari 2012 van start

Hello Zuidas richt zich op de volgende vier pijlers: duurzaamheid, levendigheid, bereikbaarheid en schoon, heel en veilig. Er is onder andere een meldpunt voor klachten en ideeën rond schoon/heel/veilig via de website www.hellozuidas.com.
Persbericht over oprichting
Participanten

Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober 2011

Onder het motto "Licht uit op de Zuidas!" wordt zaterdag 29 oktober 2011 de manifestatie Nacht van de Nacht gehouden. Verschillende bedrijven zullen hun reclameverlichting uitschakelen. Verzamelen om 19.30 uur bij restaurant Wagamama, Zuidplein 12, naast Station Zuid.
Flyer Licht uit op de Zuidas!
Website laathetdonkerdonker.nl

Welstandsnota Zuidas
Op 18 mei 2011 heeft de vereniging een inspraakreactie op de concept Welstandsnota Zuidas ingediend.
Op 2 november 2011 stond de concept nota van beantwoording en een aangepast concept voor de welstandsnota op de agenda van de Raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat. Raadslid Michiel Mulder (PvdA) stelde enkele kritische vragen over de uitgangspunten van de nota. Naar aanleiding hiervan heeft de voorzitter van de commissie voor Welstand & Monumenten (mevrouw Loof) op 16 november een presentatie gehouden. Op 30 november 2011 is de welstandsnota aangenomen tezamen met een aantal amendementen, waaronder een amendement van het raadslid Van Lammeren over maatregelen om vogelaanvaringen met glas te voorkomen, zie Zuidas vogelvriendelijk en groener dankzij Partij voor de Dieren. Hoewel de Woningwet (art. 12a lid 1 sub b) voorschrijft dat in de welstandsnota ook criteria worden opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de beoordeling of het uiterlijk van een bestaand bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand, bevatte de conceptnota deze criteria niet. In het conceptverslag van de commissievergadering van 16 november 2011 staat dat de ondersteunend ambtenaar heeft voorgesteld een verwijzing naar de excessenregeling in de nota Schoonheid van Amsterdam Digitaal op te nemen. Deze verwijzing is inderdaad aangebracht, zie de definitieve Welstandsnota Zuidas, december 2011, p. 8.
agenda
commissieflap
concept nota van beantwoording
concept raadsvoordracht
concept Welstandsnota Zuidas september 2011 (versie zonder kaartmateriaal)
conceptverslag commissie BWK 16 november 2011
agenda gemeenteraad 30 november 2011 (agendapunt 11)    uitzending
definitieve Welstandsnota Zuidas, december 2011

Zuidas, VU-gebied en Amstelveenlijn onder de Crisis- en herstelwet

Op 13 april 2011 is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche, in werking getreden. Hierdoor zijn de Zuidas, het VU-gebied en de Amstelveenlijn toegevoegd aan bijlage II van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat andere regels gelden met betrekking tot de te nemen besluiten.
Meer informatie

Informatieavond MER Zuidas Flanken op 15 maart 2011

In opdracht van de Dienst Zuidas is een milieueffectrapport (MER) voor Zuidas Amsterdam - de Flanken opgesteld. Het MER wordt gekoppeld aan een eerste ruimtelijk besluit (bestemmingsplan) binnen de Zuidas Flanken. In dit geval is dat het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West. Met ingang van 3 maart 2011 kunnen gedurende zes weken zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, het MER en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (bouwen van een kantoorgebouw aan de Gustav Mahlerlaan, ter plaatse van de huidige tramlus, alsmede het maken van een uitweg voor de onder het gebouw gesitueerde parkeergarage). De coördinatieregeling van art. 3.30 - 3.36 Wro is van toepassing. Zie ook de terkennisnamelijst (onder punt 3) voor de vergadering van de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat van 23 maart 2011.
Uitnodiging informatieavond
Informatie op site Zuidas Amsterdam
Ontwerp bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West    Plankaart
Informatie over indienen zienswijzen
Toelichting aan raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat

Overeenkomst tussen gemeente en ING inzake ING-project Beethoven

De gemeenteraad moet binnenkort beslissen over de wijziging van de overeenkomst met ING over de Beethovenkavel. Voorgesteld wordt de oorspronkelijke contracten voor twee kavels in Beethoven in stand te houden (waarschijnlijk de nummers 3 en 5) en de regie op de overige kavels volledig bij gemeente terug te brengen. ING zal dan per 1 juli 2011 een zogenaamde museumbijdrage betalen en de ‘kapel en convict’ aan gemeente overdragen tegen een lagere waarde dan oorspronkelijk overeengekomen. Zie de agenda voor de vergadering van de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat van 23 maart 2011.
Toelichting aan raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat
Raadsvoordracht
Rapport Boer & Croon
Aanvulling op rapport

Startnotitie MER ZuidasDok op 10 maart 2011 ter inzage

Er komt een rijksstructuurvisie als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening over de infrastructuurbundel (A10 Zuid, trein, metro en bijbehorend talud) ter hoogte van de Zuidas. Dit wordt de 'structuurvisie ZuidasDok'. Ter voorbereiding hiervan wordt een milieueffectrapport opgesteld. Op 10 maart 2011 is de startnotitie voor deze m.e.r.-procedure ter inzage gelegd. Het gaat om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'Aanpak ZuidasDok'. Te vinden op www.zuidasdok.nl. Zie ook de agenda voor de vergadering van de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat van 23 maart 2011.
Brief Zuidas Amsterdam 1 maart 2011
Brief minister van Infrastructuur en Milieu aan Tweede Kamer 28 februari 2011

Voorbereiding bouw parkeergarage AkzoNobel-kavel
Op 2 maart 2011 is een bewonersbrief verspreid over de werkzaamheden die zullen plaatsvinden ter voorbereiding van de bouw van een parkeergarage onder de AkzoNobel-kavel. Circa 10 bomen worden onaantrekkelijk gemaakt voor vogels om nestelen te voorkomen.

Brief Minister van VROM van 17 juni 2010 over de stand van zaken van het project Zuidas
Brief Minister
Brief Rijksvertegenwoordiger voor de Zuidas 18 december 2009
Feitenrapport 21 december 2009
Uitwerking nadere vragen 18 december 2009
Reactie Zuidaspartners 17 december 2009

Zuidas: dok of toch maar dijk?
Buurtgenoot Peter Kemme betoogde op 6 april 2010 in Het Parool dat het ondergronds brengen van de A10 geen goed idee is.
Klik hier voor het artikel (pdf)

Visie Zuidas 2007
Klik hier voor de inspraakreactie op de Visie Zuidas 2007

Visie Zuidas maart 2009 (concept)
Donderdag 18 juni 2009 vanaf 19.30 uur onder punt 21 zou in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Waterbeheer en ICT een raadsvoordracht van B en W om de Visie Zuidas maart 2009 vast te stellen, worden behandeld. Dit is uitgesteld tot woensdag 26 augustus, zie agendapunt 11.
Commissieflap
bijlage - Algemeen overzicht in het kader van besluitvorming prospectus Zuidas
bijlage - Raadsvoordracht
bijlage - Referentiemodel Verkeer en Vervoer (definitief, maart 2009)
bijlage - Visie Zuidas maart 2009 (niet beschikbaar, te groot bestand: 16 MB)

Prospectus Zuidas Amsterdam

B en W hebben op 4 maart 2008 ingestemd met de Prospectus Zuidas Amsterdam, met verwijzing naar een aantal amendementen. Het betreft een document voor potentiële investeerders. Het stuk is voorgelegd aan de gemeenteraad en het Rijk.
Klik hier voor de Prospectus Zuidas Amsterdam en andere stukken
Klik hier voor de brief van B en W aan de gemeenteraad van 5 maart 2008 en de raadsvoordracht

Gespot in de rubriek Meningen van Het Parool
Lieneke Meurs, Zuidas verdient een icoon, ooit, en heel veel verbeteringen, Het Parool 2 februari 2009. Klik hier voor het artikel.