Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail:
verbepar@gmail.com

Home
Actueel
Bestuur
Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek
Parkeren

Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur
Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving (28 febr. 2012 in werking)

De Deelraad van Zuideramstel heeft het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving bij besluit van 4 juli 2006 vastgesteld. Zie onze zienswijze op ontwerpbestemmingsplan. Op 20 februari 2007 hebben GS van Noord-Holland het bestemmingsplan goedgekeurd. Op 16 maart 2007 hebben de Vrienden van het Beatrixpark beroep bij de Raad van State tegen de goedkeuring ingesteld. Klik hier voor het beroepschrift. Op 27 februari 2008 heeft de Raad van State het beroep gegrond verklaard en het besluit van GS vernietigd. Klik hier voor de uitspraak. GS van Noord-Holland hebben op 13 december 2011 een nieuw goedkeuringsbesluit genomen. Het besluit behelst de hernieuwde goedkeuring van het bestemmingsplan met uitzondering van drie perceelsgedeelten met de bestemming ‘Openbare ruimte en groen-park’. Het gaat hier om enkele strookjes grond aan de noordoostzijde van het Beatrixpark op grondgebied van (destijds) stadsdeel Oud-Zuid die door de deelraad van Zuideramstel ten onrechte in het plan waren opgenomen. Het besluit van GS lag samen met het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt e.o. met ingang van 16 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage (Stcrt. 2012, 498). Een besluit van GS omtrent goedkeuring treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Dus op 28 februari 2012 is het bestemmingsplan in werking getreden.

Als gevolg van het plan zal het niet meer toegestaan zijn gronden met de bestemming tuin te gebruiken als parkeerplaats. Meer informatie.

De officiële stukken zijn hier verkrijgbaar (pdf's):
Raadsvoordracht
Toelichting
Voorschriften
Staat van inrichtingen
Plankaart zonder park
Plankaart met park
Legenda plankaart
Raadsbesluit

Nieuw goedkeuringsbesluit
Gedeelte plankaart met niet-goedgekeurde plandelen

Bestemmingsplan Uitbreidingsplan Zuider Amstelkanaal (deel 1)

Dit bestemmingsplan, vastgesteld op 31 oktober 1956, was tot 28 februari 2012 geldig.
Tekst
Kaart (1,44 MB)
Legenda (1,44 MB)